Missie

Missie

Het BFT houdt – ten aanzien van de onder zijn toezicht staande beroepsbeoefenaren – vanuit zijn wettelijke taak onafhankelijk toezicht op de naleving van de wet- en regelgeving. Daarmee draagt het BFT bij aan de rechtszekerheid, het beschermen van de collectieve financiële belangen van de gebruikers van diensten van die beroepsbeoefenaren en de integriteit van het financiële stelsel in Nederland.

Het BFT streeft dit na door middel van:

  • toezicht op de integriteit van die beroepsbeoefenaren, de kwaliteit van werkzaamheden en hun financiële positie;
  • het informeren van stakeholders (zoals de minister/ staatssecretaris, het parlement, de beroepsorganisaties, de individuele beroepsbeoefenaren en de samenleving) over ontwikkelingen in de praktijk, nieuwe inzichten en effecten van beleid.

Het BFT geeft invulling aan deze missie op basis van:

  • onafhankelijkheid;
  • transparantie;
  • professionaliteit
  • selectie en efficiëncy
  • slagvaardigheid
  • samenwerking

De kernwaarden die het BFT als uitgangspunt neemt zijn:
Integriteit, respect, deskundigheid, vertrouwelijkheid, professioneel gedrag, objectiviteit en betrokkenheid.

Missie van het BFT