Toezicht algemeen

Toezicht algemeen

Financieel toezicht gerechtsdeurwaarders
Het financiële toezicht op gerechtsdeurwaarders is gericht op een adequaat beheer door gerechtsdeurwaarders van gelden van derden. De wettelijke voorschriften die van toepassing zijn op dit financiële beheer zijn bedoeld om risico’s te beperken. Het belangrijkste aspect van
dit financiële toezicht is dan ook het vaststellen of de bedrijfs- en privé-risico’s in voldoende mate zijn afgedekt. De gedachte daarbij is dat, indien dergelijke risico’s zich manifesteren, de kans groter wordt dat de betrokken gerechtsdeurwaarder de gelden van derden aanspreekt.

Integraal toezicht notariaat
Het integraal toezicht op het notariaat is risicogericht. Dit houdt in dat notariskantoren met de grootste financiële, integriteits- en kwaliteitsrisico het meest intensief te maken krijgen met het toezicht. Er zal meer aandacht zijn voor gebieden waarop verhoogde risico’s worden onderkend, minder aandacht voor gebieden waarop geen risico’s worden onderkend. Verschillende bronnen zullen worden gebruikt om tot een afgewogen risicoafweging te komen.

Toezicht naleving WWFT
Het BFT is toezichthouder op de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) door (toegevoegd/kandidaat-) notarissen, accountants, belastingadviseurs en administratiekantoren. Deze wet beoogt een tweetal doelen te bereiken: het bevorderen van de integriteit van het financiële stelsel en het bevorderen van de informatiepositie van de opsporingsinstanties.

Besluit aanwijzing medewerkers Bureau Financieel Toezicht (23 februari 2017)