Ondernemingsplan

Ondernemingsplan

De procedure is er op gericht om het ontstaan van kansloze of slecht renderende notarispraktijken te voorkomen.
De Commissie van deskundigen heeft een circulaire ontwikkeld onder de titel ‘Procedure en voorschriften indienen ondernemingsplan’ (versie juli 2013). Deze circulaire bevat voor een indiener gedetailleerde aanwijzingen voor het maken en indienen van een ondernemingsplan. Een ondernemingsplan wordt in behandeling genomen nadat ook de adviseringskosten ad € 1.600 zijn voldaan.
Beoordeling ondernemingsplan
Het afgeven van een advies over een ingediend ondernemingsplan vindt plaats door de onafhankelijke Commissie van deskundigen. De Commissie van deskundigen bestaat uit twee bedrijfseconomisch deskundigen en een notaris. Eén van de bedrijfseconomische leden is voorzitter. Er zijn twee plaatsvervangende leden, waarvan één lid notaris is en één lid een bedrijfseconomische achtergrond heeft.
Het secretariaat van de Commissie van deskundigen is ondergebracht bij het BFT.