Soepel handhavingsbeleid met betrekking tot nieuwe bepalingen Wwft

De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (‘Wwft’) en het Uitvoeringsbesluit Wwft 2018 zijn op 25 juli 2018 ingrijpend gewijzigd als gevolg van de implementatie van de 4e anti witwasrichtlijn. Enkele wijzigingen van de verplichtingen van de instellingen zien op een uitgebreider cliëntenonderzoek, wijziging van de UBO definitie, uitbreiding van de PEP verplichtingen. Tevens ontstaat voor sommige instellingen een verplichting tot de invoering van een compliance functie en audit functie. De [...]

2018-09-21T09:50:51+02:00september 21st, 2018|BFT, Nieuwsberichten, Wwft|

Wijzigingen Wwft per 25 juli 2018

Op 25 juli 2018 is de Implementatiewet vierde anti witwasrichtlijn in werking getreden. Dit heeft geleid tot een aantal ingrijpende wijzigingen in de Wwft alsmede in het Uitvoeringsbesluit Wwft. Deze wijzigingen hebben ook gevolgen voor verplichtingen van de instellingen die onder het toezicht van het BFT vallen. In het onderstaande document zullen de belangrijkste wijzigingen worden toegelicht. Wijzigingen Wwft per 25 juli 2018  

2018-09-26T11:20:52+02:00augustus 24th, 2018|BFT, Nieuwsberichten, Notariaat, Wwft|

Inwerkingtreding vierde anti-witwasrichtlijn

Op 25 juli 2018 is de vierde anti-witwasrichtlijn in werking getreden. Hieronder staan de verwijzingen naar de relevante stukken: ► Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn ► Inwerkingtredingsbesluit Implementatiewet ► Uitvoeringsbesluit Wwft 2018 ► Implementatieregeling vierde anti-witwasrichtlijn De Wwft is ten gevolge van de implementatie van de 4e anti-witwasrichtlijn met ingang van 25 juli 2018 aangescherpt en gewijzigd. Deze wijzigingen in de Wwft hebben gevolgen voor de instellingen die onder het toezicht van het BFT vallen; belastingadviseurs, [...]

2018-08-03T08:01:51+02:00juli 25th, 2018|BFT, Nieuwsberichten, Notariaat, Wwft|

ZBO evaluatie Bureau Financieel Toezicht

Op 13 juli 2018 is de ZBO evaluatie van het Bureau Financieel Toezicht toegezonden aan de beide Kamers der Staten-Generaal, door de Minister van Rechtsbescherming. Aanbiedingsbrief ZBO evaluatie Bureau Financieel Toezicht d.d. 13-7-2018 Eindrapport ZBO evaluatie Bureau Financieel Toezicht  

2018-07-17T12:11:08+02:00juli 17th, 2018|BFT, Nieuwsberichten|

Persbericht: Het Bureau Financieel Toezicht in 2017

Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) heeft op donderdag 15 maart 2018 het jaarverslag gepubliceerd op de website Bureauft.nl. Bij het notariaat is het aantal ontzettingen en schorsingen in 2017 toegenomen t.o.v. 2016. Dat gold ook voor de gerechtsdeurwaarders, met 4 ontzettingen in 2017. Het BFT is de toezichthouder voor het notariaat en de gerechtsdeurwaarders. Daarnaast houdt het BFT toezicht in het kader van de Wwft op alle notarissen, belastingadviseurs, accountants en administratiekantoren. De belangrijkste [...]

2018-03-19T09:00:15+02:00maart 19th, 2018|BFT, Jaarverslagen, Persberichten|

BFT wil af van huidige regeling rond de samenstellingsverklaring bij de kwartaalcijfers

        In een recent overleg tussen het ministerie van Justitie en het BFT heeft het BFT aangegeven dat het wenselijk zou zijn wanneer de algemene verplichting tot het overleggen van een samenstellingsverklaring bij de kwartaalcijfers wordt afgeschaft. Het ministerie heeft aangegeven die wens te ondersteunen. Hiermee wordt een aanzienlijke administratieve lastenverlichting voor het notariaat bereikt. De verplichting was reeds door het BFT opgeschort na de uitspraken van de bestuursrechter Amsterdam van [...]

2018-03-12T14:00:00+02:00maart 12th, 2018|BFT, Notariaat, Persberichten|

Nieuwe gezamenlijke verklaring BFT-KNB dd 12 maart 2018

Aanleiding: In het verlengde van de gezamenlijke verklaring van de besturen van het BFT en de KNB van 7 september jl. hebben de beide besturen wederom constructief overleg gevoerd over de verdere samenwerking en de wijze waarop die vorm en inhoud wordt gegeven, alsmede over het toezicht op het notariaat en de vormgeving daarvan, gegeven ook het publieke toezichtskader. In het verlengde hiervan worden voorstellen gedaan t.a.v. de in te stellen werkgroep, waartoe 7 [...]

2018-03-12T14:30:22+02:00maart 12th, 2018|BFT, Nieuwsberichten, Notariaat|

Gevolgen Wwft meldplicht naar aanleiding van wijziging inkeerregeling

Per 1 januari 2018 is de zogenaamde inkeerregeling gewijzigd, in die zin dat het volgens artikel 67n en artikel 69 Algemene wet inzake rijksbelastingen niet meer mogelijk is om te kunnen inkeren op inkomen uit sparen en beleggen dat in het buitenland is opgekomen. Dit betekent dat voor inkomen uit sparen en beleggen dat in het buitenland is opgekomen voor aangiften die ná 1 januari 2018 zijn gedaan of moeten worden gedaan, een beroep [...]

2018-02-15T15:01:27+02:00februari 15th, 2018|BFT, Nieuwsberichten, Wwft|

Waarschuwing: Bureau Financieel Toezicht werkt samen, maar niet met iedereen!

      Het Bureau Financieel Toezicht (‘BFT’) krijgt regelmatig signalen over (commerciële) aanbieders van diensten die zich ten onrechte afficheren met het BFT. Dit kan verwarring veroorzaken over de rol van het BFT in de uitvoering van de wettelijke taken als toezichthouder. Uitleg BFT als samenwerkingspartner In de uitvoering van de wettelijke toezichtstaak richt het BFT zich onder meer op het doen van onderzoeken en het verhogen van bewustwording rond wet- en regelgeving [...]

2018-01-31T10:39:33+02:00januari 31st, 2018|BFT, Nieuwsberichten, Wwft|