Wanneer mag ik volstaan met een vereenvoudigd cliëntenonderzoek en waar bestaat dat uit?

Tot 25 juli 2018 gold er een vrijstelling voor het cliëntenonderzoek bij specifieke cliënten zoals particulieren met een eenvoudige IB-aangifte. Deze vrijstelling is vervallen. Daarvoor in de plaats is in de wet opgenomen dat een vereenvoudigd cliëntenonderzoek mogelijk is bij cliënten (of transacties) met (naar hun aard) een laag risico op witwassen (of financieren van terrorisme) (artikel 6, lid 1 Wwft). U zult per cliënt een inschatting moeten maken van het risico, daarbij ten [...]

2021-05-28T14:01:06+02:00september 28th, 2020||

Wat zijn PEP’s ?

Onder PEP’s ('politically exposed person') worden personen verstaan, die een prominente publieke functie bekleden of hebben bekleed en de directe familieleden of naaste geassocieerden van deze personen. Het begrip PEP beperkt zich niet langer tot buitenlandse politiek prominente personen: ook binnenlandse politiek prominente personen vallen nu onder dit begrip. Een PEP is in elk geval (zie ook artikel 2 lid 1 Uitvoeringsbesluit Wwft 2018): 1. staatshoofd, regeringsleider, minister, onderminister of staatssecretaris 2. parlementslid of [...]

2021-05-28T13:58:36+02:00augustus 24th, 2018||

Wat of wie is een UBO?

Onder uiteindelijk belanghebbende (UBO) wordt verstaan elke natuurlijke persoon die de uiteindelijke eigenaar is van of zeggenschap heeft over een cliënt, dan wel de natuurlijke persoon voor wiens rekening een transactie of activiteit wordt verricht. In artikel 3 van het Uitvoeringsbesluit Wwft 2018 wordt voor de diverse rechtsvormen een nadere uitwerking gegeven van de definitie van UBO. Een natuurlijk persoon kan UBO zijn door middel van het direct of indirect houden van meer dan [...]

2021-05-28T13:55:37+02:00augustus 24th, 2018||

Op welk moment moet een instelling een cliëntenonderzoek uitvoeren?

De identificatie en verificatie van de cliënt en diens uiteindelijk belanghebbende moet in beginsel plaatsvinden voordat de zakelijke relatie wordt aangegaan of een incidentele transactie wordt uitgevoerd (artikel 4, eerste lid Wwft). Het is een instelling toegestaan om de identiteit van de cliënt en de uiteindelijk belanghebbende tijdens het aangaan van de zakelijke relatie te verifiëren, indien dit noodzakelijk is om de dienstverlening niet te verstoren. Voorwaarden hiervan zijn dat dit alleen mag indien [...]

2021-05-28T13:54:36+02:00augustus 24th, 2018||

Wat houdt de compliance- en auditfunctie in?

"Artikel 2d Wwft verplicht instellingen om te voorzien in de invulling van een onafhankelijke en effectieve compliancefunctie en onafhankelijke auditfunctie, voor zover dit evenredig is aan de aard en de omvang van de instelling. Bij ‘aard en omvang’ gaat het om een combinatie van factoren, dus niet alleen de grootte van de instelling naar aantal medewerkers, maar ook bijvoorbeeld naar de aard van de werkzaamheden. Blijkens de wetsgeschiedenis kunnen de toezichthouders een handreiking geven [...]

2021-05-31T10:08:31+02:00augustus 24th, 2018||

Wanneer is een transactie ongebruikelijk?

"Een ongebruikelijke transactie dient aan de FIU-Nederland gemeld te worden als deze voldoet aan één van de indicatoren zoals vermeld in Bijlage 1. Indicatorenlijst van het Uitvoeringsbesluit Wwft 2018. Voor belastingadviseurs, accountants, notarissen en administratiekantoren gelden kort gezegd een tweetal indicatoren: 1. De beroepsbeoefenaar ontvangt een bedrag van € 10.000,– of meer in contanten (of soortgelijke betaalmiddelen) van zijn cliënt (deze transactie bent u verplicht te melden); 2. De beroepsbeoefenaar neemt in het kader [...]

2021-05-28T13:15:48+02:00augustus 24th, 2018||

Welke documenten en gegevens moeten worden vastgelegd bij het verrichten van cliëntenonderzoek?

Per categorie moeten de ondergenoemde documenten en gegevens op opvraagbare wijze worden vastgelegd, zoals bedoeld in artikel 33 eerste lid, Wwft: a. Natuurlijke personen, niet zijnde uiteindelijk belanghebbenden 1°. de geslachtsnaam, de voornamen, de geboortedatum, het adres en de woonplaats, dan wel de plaats van vestiging van de cliënt alsmede van degene die namens die natuurlijke persoon optreedt, of een afschrift van het document dat een persoonidentificerend nummer bevat en aan de hand waarvan [...]

2021-05-28T13:12:46+02:00augustus 24th, 2018||

Moet ik rekening houden met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) bij het vastleggen en bewaren van cliëntgegevens volgens de Wwft?

De in de Wwft genoemde instellingen zijn (en blijven) verplicht om cliëntenonderzoek te doen en gehouden cliëntgegevens vast te leggen. Dit kan bijvoorbeeld middels het maken van een kopie van een identiteitsbewijs, maar kan ook op andere wijze. Omdat sprake is van een wettelijke verplichting voor de instelling is geen sprake van strijd met de AVG. Op grond van de Wwft dienen deze gegevens vijf jaar na het beëindigen van de zakelijke relatie te [...]

2021-05-28T13:10:18+02:00augustus 24th, 2018||

Welke vormen van het cliëntenonderzoek kent de Wwft?

Het ‘standaard’ cliëntenonderzoek (artikel 3 Wwft) Het cliëntenonderzoek stelt de instelling in staat om: de cliënt te identificeren en diens identiteit te verifiëren; de uiteindelijk belanghebbende van de cliënt te identificeren en diens identiteit te verifiëren (of, indien de cliënt een rechtspersoon is, inzicht te verwerven in de eigendoms- en zeggenschapsstructuur van de cliënt); doel en beoogde aard van de zakelijke relatie vast te stellen; een voortdurende controle op de zakelijke relatie en de [...]

2022-07-05T10:17:49+02:00augustus 24th, 2018||

Wat houdt de opleidingsverplichting in?

Een instelling moet op grond van artikel 35 Wwft ervoor zorgen dat haar werknemers, alsmede de dagelijks beleidsbepalers voor zover relevant voor de uitoefening van hun taken, bekend zijn met de bepalingen van de Wwft en in staat zijn een ongebruikelijke transactie te herkennen en een cliëntenonderzoek goed en volledig uit te voeren. Opleidingen dienen op periodieke basis te worden gevolgd. Bij de opleidingen en frequentie kan de instelling rekening houden met de risico’s, [...]

2021-05-28T13:02:27+02:00augustus 24th, 2018||
Ga naar de bovenkant