Hoe moet het praktijkinkomen in de jaarstaten worden berekend en gerapporteerd als sprake is van een gezamenlijke praktijkuitoefening met andere beroepsbeoefenaren (zoals advocaten en belastingadviseurs).

Het gezamenlijke praktijkinkomen van de notarissen en hun samenwerkingspartners komt in de jaarstaten tot uitdrukking in het onderdeel “Berekening praktijkinkomen”. In de uitsplitsing hiervan naar de afzonderlijke partners/ondernemers is het de bedoeling om het praktijkinkomen van de notarissen/partners per persoon te vermelden en het praktijkinkomen van de andere beroepsbeoefenaren in één bedrag onder “Praktijkinkomen overige gerechtigden”. De notarissen/partners zullen hun aandeel in het praktijkinkomen van het samenwerkingsverband ook dienen te vermelden in hun privé jaarstaten [...]

2023-01-16T11:30:22+01:00januari 16th, 2023||

De onderneming in Nederland wordt uitgeoefend in de vorm van een (neven-)vestiging van een vennootschap die is opgericht naar het recht van een ander land (bijvoorbeeld een “limited liability partnership”): wat betekent dat voor de bij het BFT in te dienen rapportages en de jaarlijkse accountantsrapportage?

De Administratieverordening en het Reglement Verslagstaten 2010 zijn op alle rechtsvormen van toepassing waarin een notarispraktijk wordt uitgeoefend. In artikel 2 van de Administratieverordening en artikel 1 van het Reglement Verslagstaten 2010 is vermeld dat de waarderingsgrondslagen van titel 9, Boek 2 BW van toepassing zijn. De verslagstaten zullen daaraan dan ook moeten voldoen en de accountantsverklaring (i.c. de controleverklaring of de beoordelingsverklaring bij de kantoorstaten, afhankelijk van het grootte-criterium uit de Regeling op het [...]

2023-01-16T11:29:26+01:00januari 16th, 2023||

Wat verwacht het BFT van de accountant met betrekking tot de beoordeling of de IDS verordening is nageleefd?

De wettelijke basis voor het rapport van feitelijke bevindingen van de accountant is artikel 18 lid 3 Wna en artikel 2, lid 4 van de Regeling op het notarisambt (Rna.). De notaris dient ervoor te zorgdragen dat het jaarverslag vergezeld gaat van dit rapport en aan de accountant de opdracht te verlenen dit rapport uit te brengen. Via artikel 4, letter b van de Rna. is voorgeschreven dat de accountant in het rapport zijn “bevindingen [...]

2023-01-16T11:28:21+01:00januari 16th, 2023||

Welke eisen worden gesteld aan de samenwerkingsovereenkomst tussen de notaris(-sen) en de andere beroepsbeoefenaren zoals voorgeschreven in artikel 5, lid 2 van de Verordening IDS?

De samenwerkingsovereenkomst waaraan artikel 5, lid 2 van de Verordening Interdisciplinaire samenwerking refereert is een overeenkomst af te sluiten tussen de notarissen/partners in het samenwerkingsverband enerzijds en de overige beroepsbeoefenaren/partners anderzijds. Door middel van deze overeenkomst waarborgen de notarissen dat zij binnen het samenwerkingsverband de doorslaggevende zeggenschap hebben over hun (notariële) praktijkuitoefening (de “notaris-staak”). Er is geen algemeen geldend format voor de overeenkomst voorgeschreven. Aspecten die naar het oordeel van het BFT in de overeenkomst [...]

2023-01-16T11:26:28+01:00januari 16th, 2023||

Welke regelgeving is van toepassing op de (jaarlijkse) privé-staten en waarvoor gebruikt het BFT de informatie over mijn privé bezittingen?

Voor nadere informatie over regelgeving met betrekking tot de privé-staten wordt verwezen naar het Reglement verslagstaten 2010. Het reglement kan worden gevonden via de volgende ► link De 'privé-vermogensopstelling' wordt gebruikt voor de beoordeling van (de samenstelling van) het zogenaamde notarieel aansprakelijk vermogen. In geval van een huwelijk in algehele gemeenschap van goederen betreft het notarieel aansprakelijk vermogen het totale privé vermogen van de notaris en zijn/haar partner. In geval van huwelijkse voorwaarden /geregistreerd partnerschap [...]

2023-01-16T11:24:54+01:00januari 16th, 2023||

Behalve (mijn aandeel in) de notarispraktijk is sprake van een persoonlijke holding en/of een praktijk-BV en/of een separate vennootschap voor het kantoorpand. Hoe daarmee om te gaan in de staten?

Voor zover van toepassing dienen op de verslagstaten 'Balans: activa' en 'Balans: passiva' de financiële feiten te worden vermeld van de rechtspersoon waarmee de notaris deelneemt in het notariskantoor, dan wel van de buitenmaatschappelijke vermogensopstelling. Indien sprake is van een rechtspersoon met daarboven een holding, worden de geconsolideerde cijfers vermeld. De financiële gegevens van het notariskantoor worden afzonderlijk ingediend en dienen niet geconsolideerd te worden in de verslagstaten 'Balans: activa' en 'Balans: passiva'.

2023-01-16T11:23:05+01:00januari 16th, 2023||

De notarispraktijk is ondergebracht in een BV waarvan de aandelen door een (of meer) persoonlijke holding(s) van de notaris(-sen) worden gehouden. Hoe moet het “aandeel in het kantoorvermogen” worden vastgesteld en verwerkt in de verslagstaten?

Het aandeel van het kantoorvermogen wordt bepaald aan de hand van het in de verslagstaten van de notarispraktijk vermelde totale eigen vermogen van de notarispraktijk en het percentage waartoe de notaris direct en/of indirect gerechtigd is tot de resultaten van de notarispraktijk, of – als bijvoorbeeld sprake is van een maatschap – het relatieve aandeel van de notaris in het totale maatschapsvermogen. Het aandeel in het kantoorvermogen wordt in de privé vermogensopstelling verantwoord in de [...]

2023-01-16T11:22:14+01:00januari 16th, 2023||

Wat valt onder de “buitenmaatschappelijke balans” en wat onder de “privé vermogensopstelling”?

Voor zover van toepassing dienen op de verslagstaten 'Balans: activa' en 'Balans: passiva' de financiële feiten te worden vermeld van de rechtspersoon waarmee de notaris deelneemt in het notariskantoor, dan wel van de buitenmaatschappelijke vermogensopstelling. Indien sprake is van een rechtspersoon met daarboven een holding, worden de geconsolideerde cijfers vermeld. De 'privé-vermogensopstelling' is een weergave van (de samenstelling van) het zogenaamde notarieel aansprakelijk vermogen. In geval van een huwelijk in algehele gemeenschap van goederen betreft [...]

2023-01-16T11:20:56+01:00januari 16th, 2023||

Hoe moet een latente belastingschuld in de privé vermogensopstelling worden bepaald?

De latente belastingschuld in de opstelling van het privévermogen zal veelal betrekking hebben op het aanmerkelijk belang in de personal holding van de notaris. Deze dient berekend te worden tegen het actuele tarief van BOX 2 van de inkomstenbelasting en wordt berekend over het verschil tussen de intrinsieke waarde en de fiscale kostprijs van het aanmerkelijk belang.

2023-01-16T11:19:46+01:00januari 16th, 2023||
Ga naar de bovenkant