Bureau Financieel Toezicht

Op deze pagina:

Wat doet het BFT

BFT staat voor Bureau Financieel Toezicht. Het BFT is een toezichthouder en houdt toezicht op het werk van notarissen, gerechtsdeurwaarders en enkele andere vrije beroepsbeoefenaren. Als toezichthouder draagt het BFT bij aan de rechtszekerheid en de integriteit van het financiële stelsel in Nederland. Het BFT valt onder verantwoordelijkheid van het Ministerie van Financiën en het Ministerie van Justitie en Veiligheid. De toezichthouders bij het BFT zijn ondermeer juristen en accountants.

Op wie houdt het BFT toezicht?

Het BFT houdt met name door het doen van onderzoeken toezicht op het werk van notarissen, gerechtsdeurwaarders en enkele Wwft-plichtige beroepsgroepen, zoals accountants en administratiekantoren. Het toezichtterrein verschilt per beroepsbeoefenaar:

Notarissen 

Het BFT houdt op grond van de Wet op het notarisambt toezicht op de financiën van een notaris en op de kwaliteit en integriteit van notarissen, toegevoegd notarissen en kandidaat-notarissen. Het BFT controleert bijvoorbeeld of de gelden van cliënten die aan een notaris zijn toevertrouwd, op een juiste wijze worden bewaard. Daarnaast controleert het BFT de financiële administratie van een notaris. Ook houdt het BFT toezicht op de kwaliteit van de werkzaamheden en op de integriteit van de notaris, toegevoegd notaris en kandidaat-notaris.

Gerechtsdeurwaarders

Het BFT houdt op grond van de Gerechtsdeurwaarderswet integraal toezicht op de gerechtsdeurwaarders, hieronder vallen de aandachtsgebieden: financiën, integriteit en kwaliteit. Het financiële toezicht op de gerechtsdeurwaarders is gericht op het waarborgen van het maatschappelijke vertrouwen dat aan gerechtsdeurwaarders toevertrouwde gelden veilig en zeker zijn.

Wwft-plichtigen

Tot slot ziet het BFT toe op de naleving van de Wwft onder meer bij de vrije beroepsbeoefenaren (kandidaat-) notarissen, belastingadviseurs, en openbare accountants. Wwft staat voor de Wet ter voorkoming van witwassen en het financieren van terrorisme. De wet verplicht genoemde vrije beroepsbeoefenaren onder meer om op juiste wijze hun cliënten te identificeren en ongebruikelijke transacties te herkennen. Het BFT controleert of dat goed gebeurt.

De toezichthouders van het BFT bezoeken notarissen, gerechtsdeurwaarders en Wwft-plichtigen afhankelijk van geconstateerde risico’s in de uitoefening van hun werk. Een toezichthouder gaat op grond daarvan een gesprek aan met de professional en controleert bijvoorbeeld interne procedures en dossiers.

Het BFT treedt waar nodig op als een partij zich niet aan de voor zijn beroep geldende wetten en regels houdt. Daartoe kan het BFT bijvoorbeeld een boete of dwangsom opleggen of een klacht indienen bij de bevoegde tuchtrechter.

Missie

Het BFT houdt – ten aanzien van de onder zijn toezicht staande beroepsbeoefenaren – vanuit zijn wettelijke taak onafhankelijk toezicht op de naleving van de wet- en regelgeving. Daarmee draagt het BFT bij aan de rechtszekerheid, het beschermen van de collectieve financiële belangen van de gebruikers van diensten van die beroepsbeoefenaren en de integriteit van het financiële stelsel in Nederland.

Het BFT streeft dit na door middel van:

 • toezicht op de integriteit van die beroepsbeoefenaren, de kwaliteit van werkzaamheden en hun financiële positie;
 • het informeren van stakeholders (zoals de minister/ staatssecretaris, het parlement, de beroepsorganisaties, de individuele beroepsbeoefenaren en de samenleving) over ontwikkelingen in de praktijk, nieuwe inzichten en effecten van beleid.

Het BFT geeft invulling aan deze missie op basis van:

 • onafhankelijkheid;
 • transparantie;
 • professionaliteit
 • selectie en efficiëncy
 • slagvaardigheid
 • samenwerking

De kernwaarden die het BFT als uitgangspunt neemt zijn:
Integriteit, respect, deskundigheid, vertrouwelijkheid, professioneel gedrag, objectiviteit en betrokkenheid.

PDFMissie van het BFT

Werkwijze toezicht

Toezicht algemeen

Integraal toezicht gerechtsdeurwaarder

Het integraal toezicht op de gerechtsdeurwaarders is risicogericht. Dit houdt in dat gerechtsdeurwaarderskantoren met de grootste financiële, integriteits- en kwaliteitsrisico het meest intensief te maken krijgen met het toezicht. Er zal meer aandacht zijn voor gebieden waarop verhoogde risico’s worden onderkend, minder aandacht voor gebieden waarop geen risico’s worden onderkend. Verschillende bronnen zullen worden gebruikt om tot een afgewogen risicoafweging te komen.

Integraal toezicht notariaat

Het integraal toezicht op het notariaat is risicogericht. Dit houdt in dat notariskantoren met de grootste financiële, integriteits- en kwaliteitsrisico het meest intensief te maken krijgen met het toezicht. Er zal meer aandacht zijn voor gebieden waarop verhoogde risico’s worden onderkend, minder aandacht voor gebieden waarop geen risico’s worden onderkend. Verschillende bronnen zullen worden gebruikt om tot een afgewogen risicoafweging te komen.

Toezicht naleving Wwft
Het BFT is toezichthouder op de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) door (toegevoegd of kandidaat-) notarissen, accountants, belastingadviseurs en administratiekantoren. Deze wet beoogt een tweetal doelen te bereiken: het bevorderen van de integriteit van het financiële stelsel en het bevorderen van de informatiepositie van de opsporingsinstanties.

PDFBesluit aanwijzing medewerkers Bureau Financieel Toezicht (31 oktober 2018)

Onderzoek

Op basis van de informatie van de onder toezicht staande en externe bronnen kan een risicogericht onderzoek plaatsvinden.
Als mogelijke onderzoeken worden onderscheiden:

 • Inwinnen van informatie. Dit kan zijn een vragenbrief of telefonisch;
 • Bedrijfsbezoek. Dit is een gericht onderzoek op basis van een beperkt aantal bij het BFT bekende risicosignalen. Onder deze bedrijfsbezoeken vallen ook introductieonderzoeken, alsmede onderzoeken bij een startende notaris;
 • Algemeen onderzoek. Gericht onderzoek naar bij het BFT bekende gecombineerde signalen.
 • Thematisch onderzoek. Onderzoek naar een bepaald thema bij meerdere notarissen; en
  Bijzonder onderzoek. Specialistisch onderzoek naar aanleiding van bijzondere risicosignalen over normschendingen door een notaris.

Welk type onderzoek wordt gekozen is afhankelijk van het risico. Het toezicht wordt door ervaren toezichthouders uitgevoerd; dat wil zeggen, met ervaring opgedaan in eerder uitgevoerde notariële (bijzondere) onderzoeken of met eigen werkervaring op het terrein van de onder toezicht staande.

Handhaving

Handhavingsbeleid
Op basis van het getoetste risicosignaal en bij vaststelling van een (risico op) normschending, kan het BFT overgaan tot handhavend optreden. Bij de keuze tussen de verschillende handhavingmogelijkheden geldt het uitgangspunt: ‘terughoudend waar het kan, doortastend waar het moet’. Het doel van het handhavend optreden is het bewerkstelligen van normconform gedrag.  Naast het wettelijk handhavingsinstrumentarium kan compliance ook op worden bereikt door ander handhavend optreden. Enkele voorbeelden  zijn:

Normoverdragend gesprek
Vanuit een geconstateerde normschending kan het BFT een zogenaamd normoverdragend gesprek initiëren. De onder toezicht staande wordt daarbij aangespoord om de normschending te beëindigen. Er kunnen bijvoorbeeld afspraken worden gemaakt over voortvarend, volledig en tijdig herstel en overige verbeteringen.

Boete- en dwangsom
Bij schending van bepaalde voorschriften heeft het BFT binnen het bestuursrecht een boete- en dwangsombevoegdheid.

Tuchtklacht
Ten slotte heeft het BFT de mogelijkheid om in bepaalde gevallen een tuchtklacht in te dienen bij de tuchtkamer van de beroepsgroep waar de onder toezicht staande onder valt.

PDFBFT Handhavingsbeleid

Organisatie

Sinds 1999, met inwerkingtreding van de nieuwe Wet op het notarisambt, is het Bureau Financieel Toezicht (voorheen van 1933 tot 1999 Centraal Bureau van Bijstand) een zelfstandig bestuursorgaan (ZBO) met rechtspersoonlijkheid. Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) is krachtens het publiekrecht ingesteld en wordt gesubsidieerd door het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Het draagt een eigen verantwoordelijkheid en is onafhankelijk van de Minister van Justitie en Veiligheid. Tot op zekere hoogte is wel de ministeriële verantwoordelijkheid van kracht.

Het BFT kent momenteel een bestuur bestaande uit drie bestuursleden. Het bestuur is belast met de algemene leiding van het BFT en met het beheer en de beschikking over zijn vermogen.

Het bestuur wordt bijgestaan door een directeur, die belast is met de dagelijkse leiding van het BFT. De directeur en de hoofden van de afdelingen Notariaat/Gerechtsdeurwaarders (N/G), Wwft (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren terrorisme) en Juridische Zaken/Handhaving (JZ/HH) vormen gezamenlijk het Managementteam.

Bestuur BFT:

 • de heer drs. C. Breedveld (voorzitter bestuur BFT)
 • de heer mr. G.J. Olthoff  (bestuurslid BFT tevens plv. voorzitter bestuur BFT)
 • de heer R. Kok (bestuurslid BFT)

Directeur BFT:

 • mevrouw mr. M.C. Kaptein MPM (directeur BFT)

Hoofden afdelingen BFT:

 • de heer drs. M.J.V. Freijssen RA (hoofd afdeling N/G)
 • de heer drs F. Knook RA (hoofd afdeling Wwft)
 • mevrouw mr. Y.H.M. de Groot (hoofd afdeling JZ/HH)

Bestuursreglement BFT

Het BFT heeft een bestuursreglement. Hierin staat o.a. beschreven hoe de samenstelling, de inrichting, de werkwijze en de besluitvorming van het bestuur BFT is. Bijgaand treft u het Bestuursreglement BFT aan.

PDFBestuursreglement Bureau Financieel Toezicht (Staatscourant, nr. 57970, 2 november 2016)

Nevenfuncties directie en bestuur

De heer drs. C. Breedveld (voorzitter van het Bestuur BFT)

 • Grootmeester van het Huis van Z.M. de Koning
 • Lid Raad van Toezicht – Nederlands Openlucht Museum
 • Lid bestuur Stichting Koninklijk Paleis Amsterdam
 • Lid bestuur Stichting Fonds voor Functionele Kosten van het Huis Oranje-Nassau II
 • Directeur van de Koninklijke Hollandse Maatschappij van Wetenschappen

De heer mr. G.J. Olthoff  (BFT bestuurslid tevens plv. voorzitter bestuur BFT )

 • Directeur NIWO
 • Lid dagelijks bestuur KleinLef
 • Voorzitter bewonersvereniging appartementencomplex te Den Haag

De heer R. Kok RA (BFT bestuurslid)

 • Associate Dean Nyenrode Business Universiteit
 • Voorzitter expert panel innovatie en ontwikkelingsfonds voor de sport NOC*NSF
 • Bestuurslid Stichting Young Captain Award
 • Lid Audit Committee van het ministerie van Justitie en Veiligheid

Mevrouw mr. M.C. Kaptein MPM (directeur BFT)

 • Bestuurslid van de Stichting Fraude Film Festival

Gedragscode

Het BFT is een zelfstandig bestuursorgaan (ZBO) en is zich er van bewust dat het ook zelf integer en in overeenstemming met de wet moet handelen. Het integriteitsbeleid is gericht op het bevorderen van goed, adequaat en transparant handelen.

Onderdeel hiervan is dat het BFT aandacht besteedt aan het bevorderen van integriteitsbewustzijn en aan het voorkomen van misbruik van bevoegdheden, belangenverstrengeling en discriminatie. Ten behoeve hiervan heeft het BFT in november 2010 een gedragscode vastgesteld. Deze houdt in dat medewerkers bereid en in staat moeten zijn hun taak adequaat, zorgvuldig, eerlijk en oprecht en betrouwbaar uit te oefenen met oog voor de waarden en belangen die in het geding zijn. Integriteit bevordert openheid, transparantie en een faire omgang tussen medewerkers en de relevante omgeving. Deze interne regeling formaliseert reeds lang bestaande uitgangspunten.

PDFBFT gedragscode

Klacht over medewerker BFT

Wie een klacht heeft over de bejegening door het BFT kan zich schriftelijk wenden tot het bestuur van het Bureau Financieel Toezicht.

PDFBFT klachtregeling

Bij de behandeling van een klacht of bezwaarschrift kan het openbaar bestuur zich laten adviseren door een Bezwaarschift-/Klachtadviescommissie BFT. Het instellingsbesluit en benoemingsbesluit van deze commissie kunt u downloaden.

PDFInstellingsbesluit

PDFBenoemingsbesluit

Klachten kunnen worden schriftelijk worden ingediend bij het BFT op onderstaand adres:

Bureau Financieel Toezicht
t.a.v. Bestuur
Postbus 14052
3508 SC Utrecht

Organogram

Mandaatbesluit

Hier kunt u het  mandaatbesluit (Staatscourant, nr. , 33188 1 juli 2016) inzake Bureau Financieel Toezicht downloaden.

PDFMandaat BFT Organisatiebesluit 2016

Het BFT heeft onder andere de volgende ondermandaatbesluiten:

PDFBesluit directeur BFT ondermandaat aan hoofden

PDFBesluit ondermandaat afdeling Juridische Zaken / Handhaving 

PDFBesluit ondermandaat afdeling Notariaat / Gerechtsdeurwaarders 

PDFBesluit ondermandaat afdeling Wwft

Awb-kader

Op de taak van het BFT tot het verrichten van het toezicht is titel 5.2 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) van toepassing. Op grond hiervan kunnen toezichthouders van het BFT bijvoorbeeld informatie opvragen of documenten inzien. Uiteraard dienen deze bevoegdheden proportioneel gebruikt te worden. Voor het toezicht op de gerechtsdeurwaarders geldt de Gerechtsdeurwaarderswet.

Contact

Contactformulier

Op de website van het Bureau Financieel Toezicht vindt u informatie over het BFT. Mocht u toch nog een andere vraag hebben over of voor het BFT, dan kunt u hieronder uw vraag stellen.

Contactgegevens

Bezoekadres
Bureau Financieel Toezicht
Euclideslaan 201
3584 BS Utrecht

Postadres
Bureau Financieel Toezicht
Postbus 14052
3508 SC Utrecht

Telefoon: 030 – 251 69 84
Fax: 030 – 254 37 85
E‑mail: bft.post@bureauft.nl
Web: http://www.bureauft.nl/

Bezoekadres (Route)

Pers

Het BFT informeert de media onder meer via het jaarverslag en via persberichten.

Voor alle vragen kunt u contact opnemen met het BFT via: telefoonnummer: 030‑251 69 84 of via de e‑mail:bft.post@bureauft.nl