Bureau Financieel Toezicht

Op deze pagina:

Wat doet het BFT

Bureau Financieel Toezicht (BFT) is een onafhankelijke integrale toezichthouder op het werk van notarissen, gerechtsdeurwaarders en enkele Wwft-plichtige specifieke beroepsgroepen, zoals accountants en administratiekantoren. Het BFT draagt bij aan de rechtszekerheid en de integriteit van het financieel-economische stelsel in Nederland. Voor maatschappelijke vraagstukken zoals de aanpak van schuldenproblematiek, ondermijning en de aanpak van terrorismefinanciering voelt het BFT zich mede verantwoordelijk.

Het BFT is een zbo dat valt onder de (ministeriele) verantwoordelijk van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Het telt 52 fte (eind 2020), heeft een budget van € 7,8 miljoen (2020) en is gevestigd te Utrecht.

Op wie houdt het BFT toezicht?

Het BFT houdt met name door het doen van onderzoeken toezicht op het werk van notarissen, gerechtsdeurwaarders en enkele Wwft-plichtige beroepsgroepen, zoals accountants en administratiekantoren. Het toezichtterrein verschilt per beroepsbeoefenaar:

Notarissen 

Het BFT houdt op grond van de Wet op het notarisambt toezicht op de financiën van een notaris en op de kwaliteit en integriteit van notarissen, toegevoegd notarissen en kandidaat-notarissen. Het BFT controleert bijvoorbeeld of de gelden van cliënten die aan een notaris zijn toevertrouwd, op een juiste wijze worden bewaard. Daarnaast controleert het BFT de financiële administratie van een notaris. Ook houdt het BFT toezicht op de kwaliteit van de werkzaamheden en op de integriteit van de notaris, toegevoegd notaris en kandidaat-notaris.

Gerechtsdeurwaarders

Het BFT houdt op grond van de Gerechtsdeurwaarderswet integraal toezicht op de gerechtsdeurwaarders, hieronder vallen de aandachtsgebieden: financiën, integriteit en kwaliteit. Het financiële toezicht op de gerechtsdeurwaarders is gericht op het waarborgen van het maatschappelijke vertrouwen dat aan gerechtsdeurwaarders toevertrouwde gelden veilig en zeker zijn.

Wwft-plichtigen

Tot slot ziet het BFT toe op de naleving van de Wwft onder meer bij de vrije beroepsbeoefenaren (kandidaat-) notarissen, belastingadviseurs, en openbare accountants. Wwft staat voor de Wet ter voorkoming van witwassen en het financieren van terrorisme. De wet verplicht genoemde vrije beroepsbeoefenaren onder meer om op juiste wijze hun cliënten te identificeren en ongebruikelijke transacties te herkennen. Het BFT controleert of dat goed gebeurt.

De toezichthouders van het BFT bezoeken notarissen, gerechtsdeurwaarders en Wwft-plichtigen afhankelijk van geconstateerde risico’s in de uitoefening van hun werk. Een toezichthouder gaat op grond daarvan een gesprek aan met de professional en controleert bijvoorbeeld interne procedures en dossiers.

Het BFT treedt waar nodig op als een partij zich niet aan de voor zijn beroep geldende wetten en regels houdt. Daartoe kan het BFT bijvoorbeeld een boete of dwangsom opleggen of een klacht indienen bij de bevoegde tuchtrechter.

Missie

Missie

Het BFT houdt onafhankelijk toezicht op de naleving van de wet- en regelgeving door notarissen en deurwaarders. Daarnaast houdt het BFT toezicht op de naleving van de Wwft door financiële en juridische dienstverleners. Daarmee draagt het BFT bij aan het maatschappelijke vertrouwen in deze beroepsgroepen.

Visie

Het BFT past een mix van preventief en repressief toezicht toe. In samenwerking met de onder toezichtstaanden focust het BFT op het intensiveren van het preventieve toezicht. Data-analyse is het fundament voor het risicogerichte toezicht en op het behalen van meer impact van het preventie arsenaal.

De kernwaarden die de drijfveren vormen in het dagelijkse werk van het BFT zijn:

 • Rechtvaardig: juist, eerlijk en passend handelen;
 • Zorgvuldig: transparant in de afweging tussen individuele en maatschappelijke belangen en het wettelijk kader;
 • Slagvaardig: effectief handelend, terughoudend waar het kan, doortastend als het moet;
 • Verbindend: samen met anderen, waarbij men zich gehoord, gezien en gewaardeerd voelt.

BFT Missie 2023

Werkwijze toezicht

Toezicht algemeen

Integraal toezicht gerechtsdeurwaarder

Het integraal toezicht op de gerechtsdeurwaarders is risicogericht. Dit houdt in dat gerechtsdeurwaarderskantoren met de grootste financiële, integriteits- en kwaliteitsrisico het meest intensief te maken krijgen met het toezicht. Er zal meer aandacht zijn voor gebieden waarop verhoogde risico’s worden onderkend, minder aandacht voor gebieden waarop geen risico’s worden onderkend. Verschillende bronnen zullen worden gebruikt om tot een afgewogen risicoafweging te komen.

Integraal toezicht notariaat

Het integraal toezicht op het notariaat is risicogericht. Dit houdt in dat notariskantoren met de grootste financiële, integriteits- en kwaliteitsrisico het meest intensief te maken krijgen met het toezicht. Er zal meer aandacht zijn voor gebieden waarop verhoogde risico’s worden onderkend, minder aandacht voor gebieden waarop geen risico’s worden onderkend. Verschillende bronnen zullen worden gebruikt om tot een afgewogen risicoafweging te komen.

Toezicht naleving Wwft
Het BFT is toezichthouder op de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) door (toegevoegd of kandidaat-) notarissen, accountants, belastingadviseurs en administratiekantoren. Deze wet beoogt een tweetal doelen te bereiken: het bevorderen van de integriteit van het financiële stelsel en het bevorderen van de informatiepositie van de opsporingsinstanties.

PDFBesluit aanwijzing medewerkers Bureau Financieel Toezicht (31 oktober 2018)

Onderzoek

Op basis van de informatie van de onder toezicht staande en externe bronnen kan een risicogericht onderzoek plaatsvinden.
Als mogelijke onderzoeken worden onderscheiden:

 • Inwinnen van informatie. Dit kan telefonisch of middels een vragenbrief;
 • Bedrijfsbezoek: een gericht onderzoek op basis van een beperkt aantal bij het BFT bekende risicosignalen. Onder deze bedrijfsbezoeken vallen ook introductieonderzoeken, alsmede onderzoeken bij een startende notaris;
 • Algemeen onderzoek: gericht onderzoek naar bij het BFT bekende gecombineerde signalen.
 • Thematisch onderzoek: onderzoek naar een bepaald thema bij meerdere notarissen of gerechtsdeurwaarders;
 • Bijzonder onderzoek: specialistisch onderzoek naar aanleiding van bijzondere risicosignalen over normschendingen door een notaris of een gerechtsdeurwaarder.

Welk type onderzoek wordt gekozen is afhankelijk van het risico. Het toezicht wordt door ervaren toezichthouders uitgevoerd; dat wil zeggen, met ervaring opgedaan in eerder uitgevoerde notariële (bijzondere) onderzoeken of met eigen werkervaring op het terrein van de onder toezicht staande.

Handhaving

Handhavingsbeleid
Op basis van het getoetste risicosignaal en bij vaststelling van een (risico op) normschending, kan het BFT overgaan tot handhavend optreden. Bij de keuze tussen de verschillende handhavingmogelijkheden geldt het uitgangspunt: ‘terughoudend waar het kan, doortastend waar het moet’. Het doel van het handhavend optreden is het bewerkstelligen van normconform gedrag.  Naast het wettelijk handhavingsinstrumentarium kan compliance ook op worden bereikt door ander handhavend optreden. Enkele voorbeelden  zijn:

Normoverdragend gesprek
Vanuit een geconstateerde normschending kan het BFT een zogenaamd normoverdragend gesprek initiëren. De onder toezicht staande wordt daarbij aangespoord om de normschending te beëindigen. Er kunnen bijvoorbeeld afspraken worden gemaakt over voortvarend, volledig en tijdig herstel en overige verbeteringen.

Boete- en dwangsom
Bij schending van bepaalde voorschriften heeft het BFT binnen het bestuursrecht een boete- en dwangsombevoegdheid.

Tuchtklacht
Ten slotte heeft het BFT de mogelijkheid om in bepaalde gevallen een tuchtklacht in te dienen bij de tuchtkamer van de beroepsgroep waar de onder toezicht staande onder valt.

PDFBFT Handhavingsbeleid

Organisatie

Sinds 1999, met inwerkingtreding van de nieuwe Wet op het notarisambt, is het Bureau Financieel Toezicht (voorheen van 1933 tot 1999 Centraal Bureau van Bijstand) een zelfstandig bestuursorgaan (ZBO) met rechtspersoonlijkheid. Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) is krachtens het publiekrecht ingesteld en wordt gesubsidieerd door het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Het draagt een eigen verantwoordelijkheid en is onafhankelijk van de Minister van Justitie en Veiligheid. Tot op zekere hoogte is wel de ministeriële verantwoordelijkheid van kracht.

Het BFT kent momenteel een bestuur bestaande uit drie bestuursleden. Het bestuur is belast met de algemene leiding van het BFT en met het beheer en de beschikking over zijn vermogen.

Het bestuur wordt bijgestaan door een directeur, die belast is met de dagelijkse leiding van het BFT. De directeur en de hoofden van de afdelingen Notariaat/Gerechtsdeurwaarders (N/G), Wwft (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren terrorisme) en Juridische Zaken/Handhaving (JZ/HH) vormen gezamenlijk het Managementteam.

Bestuur BFT:

 • de heer drs. C. Breedveld (voorzitter bestuur BFT)
 • de heer mr. G.J. Olthoff  (bestuurslid BFT tevens plv. voorzitter bestuur BFT)
 • mevrouw mr. V.M. Jeurissen-Kohn (bestuurslid BFT)

Directeur BFT:

 • mevrouw mr. Y.H.M. de Groot

Hoofden afdelingen BFT:

 • mevrouw mr. K. Weisfelt (hoofd afdeling N/G)
 • de heer drs F. Knook RA CFE (hoofd afdeling Wwft / tevens plv. directeur BFT)
 • mevrouw mr. Y.H.M. de Groot (hoofd afdeling JZ/HH)
 • de heer drs. B.E. van Marum MFE (hoofd Bedrijfsvoering)

Bestuursreglement BFT

Het BFT heeft een bestuursreglement. Hierin staat o.a. beschreven hoe de samenstelling, de inrichting, de werkwijze en de besluitvorming van het bestuur BFT is. Bijgaand treft u het Bestuursreglement BFT aan.

PDFBestuursreglement Bureau Financieel Toezicht (Staatscourant, nr. 29952, 9 november 2023)

Nevenfuncties bestuur en directeur

De heer drs. C. Breedveld (voorzitter van het Bestuur BFT)

 • Grootmeester van het Huis van Z.M. de Koning
 • Lid Raad van Toezicht – Nederlands Openlucht Museum
 • Lid bestuur Stichting Koninklijk Paleis Amsterdam
 • Directeur van de Koninklijke Hollandse Maatschappij van Wetenschappen
 • Lid van de Raad van Toezicht van de Trombosestichting Nederland
 • Voorzitter van het bestuur van De Letselschade Raad

De heer mr. G.J. Olthoff  (BFT bestuurslid tevens plv. voorzitter bestuur BFT )

Mevrouw mr. V. Jeurissen-Kohn (BFT bestuurslid)

 • Lid Raad van Commissarissen (wettelijke taak) bij Zorg & Zekerheid Groep;
 • Lid Raad van Bestuur Stichting Aandelenbelang Werknemers AAG/Stichting Weerstandsvermogen AAG
 • Lecturer en verzorgen van Intervisie bij Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants alsmede diverse ondernemingen;
 • Lid Tuchtcommissie voor het kickboksen, thaiboksen en mixed martial arts bij NL Vechtsportautoriteit;
 • Mentor van startende ondernemers om hen te ondersteunen in de stadia van groei Startup Bootcamp.

Mevrouw mr. Y.H.M. de Groot (directeur)

 • Plaatsvervangend rechter van de Rechtbank Den Haag

De Wet open overheid (Woo)

Per 1 mei 2022 is de Wet open overheid (Woo) de opvolger van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). De wet is bedoeld om overheden transparanter te maken en moet ervoor zorgen dat overheidsinformatie beter vindbaar, uitwisselbaar, eenvoudig te ontsluiten en goed te archiveren is. Met de komst van de Woo komt de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) te vervallen. Meer dan de Wob verplicht de Woo tot het actief, uit eigen beweging, openbaar maken van documenten. Ook kan de overheid op verzoek informatie openbaar maken.

PDF Vraag en antwoord Woo verzoeken

Gedragscode

Het BFT is een zelfstandig bestuursorgaan (ZBO) en is zich er van bewust dat het ook zelf integer en in overeenstemming met de wet moet handelen. Het integriteitsbeleid is gericht op het bevorderen van goed, adequaat en transparant handelen.

Onderdeel hiervan is dat het BFT aandacht besteedt aan het bevorderen van integriteitsbewustzijn en aan het voorkomen van misbruik van bevoegdheden, belangenverstrengeling en discriminatie. Ten behoeve hiervan heeft het BFT in november 2010 een gedragscode vastgesteld. Deze houdt in dat medewerkers bereid en in staat moeten zijn hun taak adequaat, zorgvuldig, eerlijk en oprecht en betrouwbaar uit te oefenen met oog voor de waarden en belangen die in het geding zijn. Integriteit bevordert openheid, transparantie en een faire omgang tussen medewerkers en de relevante omgeving. Deze interne regeling formaliseert reeds lang bestaande uitgangspunten.

PDFBFT gedragscode

Klacht over het BFT

Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) probeert u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het gebeuren dat u zich niet juist behandeld voelt.
Bent u ontevreden over de manier waarop (een medewerker van) het BFT zich tegenover u gedragen heeft? Dan kunt u mondeling of schriftelijk een klacht indienen.

Behandeling van uw klacht
Het BFT vindt het belangrijk om zowel mondelinge als schriftelijke klachten zorgvuldig af te doen. Het BFT kan bijvoorbeeld telefonisch contact met u opnemen om de kwestie op te helderen. Dit kan voldoende zijn om de klacht af te handelen, maar alleen als dit naar uw tevredenheid gebeurt.
Is de klacht naar uw tevredenheid telefonisch afgehandeld? Dan is geen formele procedure nodig.
Als uw klacht niet naar tevredenheid is afgehandeld, kunt u een formele procedure starten.

Formele procedure
Een formele procedure start u door een schriftelijke klacht in te dienen. U krijgt dan een ontvangstbevestiging.
Vermeld in uw schriftelijke klacht in ieder geval de volgende gegevens:
• uw naam;
• uw adres;
• de datum;
• uw handtekening;
• een omschrijving van de gedraging waarover u klaagt;
• eventueel aangevuld met uw e-mailadres en telefoonnummer.

U kunt ook gebruik maken van onderstaand klachtformulier.

U kunt uw klacht versturen naar:
Bureau Financieel Toezicht
Klachtenbehandeling
Postbus 14052
3508 SC Utrecht

U kunt uw klacht ook mailen naar: Klachtenmelding@bureauft.nl

Termijn
Het BFT streeft ernaar uw klacht binnen 6 weken af te handelen. Halen wij deze termijn wegens omstandigheden niet, dan kunnen wij deze met maximaal 4 weken verlengen.

Klachtenfunctionaris
Uw klacht wordt in principe behandeld door een daartoe aangestelde functionaris van de afdeling Juridische Zaken en Handhaving. De klachtenfunctionaris is niet betrokken bij de gedraging, waarover u klaagt. Uw klacht wordt volgens de Klachtenregeling BFT 2021 behandeld. Deze regeling is gebaseerd op de Algemene wet bestuursrecht, die aangeeft hoe wij met klachten moeten omgaan.

Nationale Ombudsman
Bent u niet tevreden over de afhandeling van uw klacht door het BFT? Dan kunt u een klacht indienen bij de Nationale Ombudsman.

PDF Klachtenregeling BFT 2021
PDF Klachtformulier BFT

Organogram

Mandaatbesluit

PDF Besluit mandaat, volmacht en machtiging BFT 2022 [Staatscourant, nr. 18934, 19-07-2022]

Awb-kader

Op de taak van het BFT tot het verrichten van het toezicht is titel 5.2 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) van toepassing. Op grond hiervan kunnen toezichthouders van het BFT bijvoorbeeld informatie opvragen of documenten inzien. Uiteraard dienen deze bevoegdheden proportioneel gebruikt te worden. Voor het toezicht op de gerechtsdeurwaarders geldt de Gerechtsdeurwaarderswet.

Contact

Contactformulier

Op de website van het Bureau Financieel Toezicht vindt u informatie over het BFT. Mocht u toch nog een andere vraag hebben over of voor het BFT, dan kunt u hieronder uw vraag stellen.

  Deze website is beschermd met reCAPTCHA, zie hiervoor de privacyverklaring en servicevoorwaarden van Google.

  Contactgegevens

  Bezoekadres
  Bureau Financieel Toezicht
  Euclideslaan 201
  3584 BS Utrecht

  Postadres
  Bureau Financieel Toezicht
  Postbus 14052
  3508 SC Utrecht

  Telefoon: 030 – 251 69 84
  E‑mail: bft.post@bureauft.nl
  Web: http://www.bureauft.nl/

  Bezoekadres (Route)

  Pers

  Het BFT informeert de media onder meer via het jaarverslag en via persberichten.

  Voor alle vragen kunt u contact opnemen met het BFT via: telefoonnummer: 030‑251 69 84 of via de e‑mail: bft.post@bureauft.nl