Het is van belang dat de notaris de jaarstukken tijdig verstrekt aan het BFT.

Op grond van artikel 24 lid 4 Wna dienen de jaarstukken binnen 4 maanden na afloop van het boekjaar te worden ingediend bij het BFT te Utrecht, voorzien van een beoordelingsverklaring of controleverklaring van een accountant. Slechts op grond van bijzondere omstandigheden kan deze termijn – op (schriftelijk) verzoek van de notaris, en niet op verzoek van diens accountant – door het BFT worden verlengd met ten hoogste twee maanden.