Bij het BFT dienen de volgende jaargegevens ingediend te worden:

Voor kantoor:

  • Verslagstaten;
  • Controle- of beoordelingsverklaring bij de verslagstaten dan wel de jaarrekening van het kantoor waarin de controle- of beoordelingsverklaring is opgenomen;
  • Rapport van feitelijke bevindingen

Voor privé:

  • Verslagstaten;
  • Samenstellingsverklaring bij de verslagstaten van de buitenmaatschappelijke balans of de holdingbalans dan wel de jaarrekening van het buitenmaatschappelijk deel of de holding waarin de samenstellingsverklaring is opgenomen;
  • Samenstellingsverklaring bij de privévermogens- en inkomensopstelling’.

Tijdstip en wijze van indienen jaargegevens
De jaargegevens dienen direct na het gereedkomen ervan, doch in elk geval binnen vier maanden na afloop van het boekjaar via het elektronische portaal van DiginBFT bij het BFT te worden ingediend.

Uitstel indienen gegevens
Het kan zijn dat u door bijzondere omstandigheden de jaargegevens over het boekjaar niet tijdig kunt indienen. U kunt dan het BFT gemotiveerd verzoeken om uitstel (van maximaal twee maanden). Dat verzoek moet wel vóór de uiterste inleverdatum ingediend worden.

Conform artikel 2 lid 5 van de Regeling op het notarisambt, dient u aan het BFT ook de cumulatieve kwartaalcijfers van uw kantoor te verstrekken. Dit is voor het BFT van belang om de toezichttaak adequaat te kunnen verrichten en de ontwikkelingen bij notarissen goed te kunnen volgen.

Tijdstip en wijze van indienen gegevens
De kwartaalcijfers dienen cumulatief ingevuld te worden. De kwartaalcijfers dienen via het elektronische portaal van DiginBFT ingediend te worden. Indiening dient als volgt plaats te vinden:

  • eerste kwartaalgegevens: vóór 1 mei;
  • tweede kwartaalgegevens: vóór 15 augustus;
  • derde kwartaalgegevens: vóór 1 november;
  • vierde kwartaalgegevens: vóór 1 februari.

Kantoren met een andere balansdatum dan 31 december dienen hun kwartaalgegevens in te dienen binnen één maand na het einde van hun kwartaal. Voorbeeld: als het boekjaar eindigt op 30 april, dan is het eerste rapportagekwartaal van 1 mei tot en met 31 juli en dienen de kwartaalcijfers daarover ingediend te worden voor 31 augustus.