In beginsel niet. Het betreft immers beide de bewaringspositie per balansdatum, gewoonlijk
31 december. Het totaal aan gelden op de kwaliteitsrekening en de saldi op “per adres” en “inzake”
rekeningen zal dus hetzelfde moeten zijn. Dat geldt ook voor de in de balans verwerkte cliëntschulden
en te betalen overdrachtsbelasting. Wijken de 4e kwartaalstaten op een van deze onderdelen af van de
jaarstaten, dan is dat een aanwijzing dat op kwartaalbasis wellicht onjuist is gerapporteerd en dat de
interne procedures voor opstelling en indiening van kwartaalcijfers moeten worden aangescherpt.

Indien van toepassing verzoekt het BFT u de afwijking bij de indiening van de jaarcijfers nader toe te lichten.