De Hoge Raad heeft op 7 oktober 2008 een arrest gewezen (LJN: BD2774) dat fiscale fraude kwalificeert als witwassen. Het bedrag aan ontdoken belasting, ook al is sprake van niet aangegeven legale inkomsten en/of vermogen, is op grond van dit arrest derhalve “uit enig misdrijf afkomstig.” Nu het enkel voorhanden hebben van een dergelijk voorwerp als witwassen kwalificeert, zal bij het vermoeden van belastingfraude sprake zijn van “de veronderstelling dat (een transactie/situatie) verband kan houden met witwassen” en moet er derhalve gemeld worden. De Accountantskamer heeft in zijn uitspraak van 8 februari 2013 een klacht van het BFT tegen twee accountants gegrond verklaard. De betrokken accountants hadden nagelaten een melding van een ongebruikelijke transactie te doen van het feit dat hun cliënt (mogelijk) betrokken was bij fiscale fraude (www.tuchtrecht.nl, LJN YH 0342).

Voor alle duidelijkheid: u hoeft niet zelf vast te stellen dat er sprake is van witwassen in strafrechtelijke zin; voldoende voor de meldingsplicht is dat er sprake is van een aanleiding om te veronderstellen dat sprake kan zijn van witwassen. Bovendien kan in voorkomende gevallen waarin legaal verdiend geld via buitenlandse bankrekeningen wordt weggesluisd mogelijk ook sprake zijn van financieren van terrorisme en moet om die reden melding plaatsvinden.