Ja. Het komt voor dat een ongebruikelijke transactie al bekend is bij de fiscus of opsporingsinstanties. Niettemin zal u toch een melding moeten doen. Door uw melding, indien deze tijdig, volledig en te goeder trouw is verricht, kunt u een beroep doen op de vrijwaringsbepalingen voor eventuele civielrechtelijke of strafrechtelijke gevolgen. Daarnaast is het zo dat uw melding aan de FIU-Nederland een ander doel heeft, namelijk het eventueel opstarten van een strafrechtelijk onderzoek naar witwassen of financieren van terrorisme en het verbeteren van de informatiepositie van de opsporing.