De Wwft kent een zogenaamde ‘principle based’ of open norm- benadering en schrijft   niet  gedetailleerd voor hoe u de identiteit van een cliënt dient te verifiëren. Wel zijn in de Uitvoeringsregeling (artikel 4 Uitvoeringsregeling Wwft) een aantal documenten aangewezen die in ieder geval voldoen aan de wettelijke norm: ‘uit betrouwbare en onafhankelijke bron’.

Voor natuurlijke personen geldt dat de identiteit kan worden vastgesteld met behulp van een geldig paspoort, een geldig Nederlands rijbewijs of EU/EER-rijbewijs voorzien van een pasfoto en naam van de houder, een geldige identiteitskaart afgegeven in Nederland of door het daartoe bevoegde gezag in een andere EU/EER-lidstaat en voorzien is van een pasfoto en naam van de houder. In voorkomende gevallen kan de identiteit worden geverifieerd aan de hand van een geldig verblijfs- en/of reisdocument.

Voor in Nederland gevestigde privaatrechtelijke rechtspersonen geldt dat hun identiteit kan worden vastgesteld aan de hand van een (online) uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel of een akte of verklaring, opgemaakt onderscheidenlijk afgegeven door een in Nederland of in een andere EU/EER-lidstaat gevestigde advocaat, notaris of kandidaat-notaris of een hiermee vergelijkbare onafhankelijke beoefenaar van een juridisch beroep. Niet langer is een gewaarmerkt uittreksel van de Kamer van Koophandel noodzakelijk. Een online uittreksel volstaat nu ook, mits de aanvraag door de instelling is gedaan.

Indien de cliënt een buitenlandse privaatrechtelijke rechtspersoon is die niet in Nederland is gevestigd, wordt de identiteit vastgesteld op basis van betrouwbare en in het internationale verkeer gebruikelijke documenten, gegevens of inlichtingen of op basis van documenten, gegevens of inlichtingen die bij wet als geldig middel voor identificatie zijn erkend in de staat van herkomst. Identificatie en verificatie kan bijvoorbeeld plaatsvinden met behulp van een gewaarmerkt uittreksel uit het officiële handelsregister van de staat waar zich de statutaire zetel van die rechtspersoon bevindt. Een alternatief is dat de identiteit wordt vastgesteld met behulp van een verklaring, afgegeven door een notaris of door een andere van de rechtspersoon onafhankelijke functionaris uit die staat, die de betrouwbaarheid van deze verklaring op grond van zijn functie voldoende kan waarborgen. In de praktijk betekent dit dat gebruik kan worden gemaakt van een ‘legal opinion’ van een buitenlandse (onafhankelijke) advocaat of notaris. Ook kan onder omstandigheden gebruik worden van gemaakt van internationale databases.