Op grond van artikel 10 van de Wwft is het toegestaan dat het cliëntenonderzoek wordt uitbesteed aan een derde, voor zover het gaat om identificatie/verificatie, vaststellen UBO en vaststellen doel en aard van de zakelijke relatie. Dit brengt met zich mee dat de derde, die voor deze taak gevraagd wordt, zorgvuldig moet worden gekozen. De instelling die gebruik maakt van deze wijze van cliëntenonderzoek blijft verantwoordelijk voor een juiste uitvoering van deze wettelijke bepalingen, waaronder het op toegankelijke wijze bewaren van gegevens. De derde moet worden verzocht de identificatie en verificatie in opdracht van de dienstverlenende instelling volgens de regels van de Wwft te verrichten, derhalve in persoon en aan de hand van een origineel en geldig identificatiedocument, alsmede bij voorkeur te verklaren door wie en op welke datum de identificatie heeft plaatsgevonden en tenslotte deze verklaring met een kopie van het identificatiedocument op te sturen naar de dienstverlenende instelling. Let op: de instelling die gebruik maakt van de identiteitsvaststelling door de derde, blijft zelf verplicht te voldoen aan de overige verplichtingen van artikel 3 inzake het cliëntenonderzoek.

Wanneer uitbesteding een structureel karakter heeft, dient een dergelijke opdracht schriftelijk vastgelegd te worden.