Eind 2022 constateerde het BFT dat een door gerechtsdeurwaarders gebruikte softwareapplicatie in een beperkt aantal situaties de kosten van de verdeling van gelden uit derdenbeslagen, onjuist berekende. De aanbieder van de applicatie heeft naar aanleiding van deze constatering van het BFT in januari 2023 aanpassingen in de applicatie doorgevoerd, waarna er geen onjuiste berekeningen meer plaatsvonden.

Herstel
Het BFT heeft bij de gerechtsdeurwaarders die gebruik maakten van de applicatie aangedrongen op herstel van de onjuist geboekte kosten en erop toegezien dat dat herstel ook plaats vond.

De correctie van de kosten in lopende dossiers is door de betrokken gerechtsdeurwaarders voortvarend opgepakt. Herstel in gesloten dossiers bleek lastiger, omdat niet eenvoudig was na te gaan bij welke verdelingen er onjuiste kosten waren berekend en bij welke niet. Desondanks hebben de meeste gerechtsdeurwaarders ook dit deel van het herstel voortvarend opgepakt. Slechts enkele gerechtsdeurwaarders stelden zich terughoudend op en gaven aan een onuitvoerbaar en kostbaar proces te voorzien.

Vervolgonderzoek BFT
Eerder dit jaar heeft het BFT een vervolgonderzoek ingesteld en daaruit is gebleken dat vrijwel alle gerechtsdeurwaarders aan de oproep om tot volledig herstel te komen gehoor hebben gegeven en zijn nagegaan of er ook in afgesloten dossiers onjuiste boekingen zijn gedaan. Ook is in vrijwel alle gevallen de onterecht ontvangen bedragen terugbetaald. Daarbij is door de gerechtsdeurwaarders aangegeven dat het veel tijd heeft gevergd en nog veel tijd zal vergen om dit verder af te ronden en de laatste gelden aan de rechthebbenden te restitueren.

Voortvarende afhandeling door de gerechtsdeurwaarders
Het BFT complimenteert de betreffende gerechtsdeurwaarders en de softwareleverancier met het feit dat zij zo voortvarend te werk zijn gegaan in dit dossier, gezien ook het gegeven dat het een tijdrovend proces is geweest.

1,3 miljoen euro aan onterechte boekingen gecorrigeerd
Er is in totaal een bedrag van ruim 1,3 miljoen euro onterecht in lopende en afgesloten dossiers geboekt en dit is nu gecorrigeerd.

De gerechtsdeurwaarders die het onderzoek naar de onterecht geboekte kosten in de lopende en/of afgesloten dossiers nog onvoldoende hebben uitgevoerd of de terugbetaling van de onterecht ontvangen gelden nog niet voldoende hebben opgepakt, zullen door het BFT opnieuw worden benaderd om informatie over de voortgang te verstrekken.