Het BFT is professioneler en transparanter geworden en heeft een significante vooruitgang geboekt in termen van doeltreffendheid en doelmatigheid. Daarnaast heeft de organisatie een meer risicogerichte benadering aangenomen met meer nadruk op preventie en versterking van de samenwerking met andere organisaties. Dit stelt Minister Weerwind van Rechtsbescherming in zijn beleidsreactie naar de Tweede Kamer over de ZBO-evaluatie van het BFT.

De ZBO-evaluatie is een wettelijke evaluatie over het functioneren van het BFT dat is uitgevoerd over de periode 2018 – 2022 door de KWINK Groep. Als onafhankelijk toezichthouder vervult het BFT een essentiële rol om de integriteit en kwaliteit van belangrijke beroepsgroepen in onze rechtstaat te waarborgen. Het recente onderzoek toont aan dat het BFT zijn verantwoordelijkheden effectief en naar tevredenheid vervult. De minister is het BFT hiervoor erkentelijk.

In de beleidsreactie gaat de minister in op de aanbevelingen van de KWINK Groep, zoals het blijven verhogen van de investeringen in technologische infrastructuur en het uitbouwen van de expertise op het gebied van datagedreven toezicht. Ook zou een meer risicogebaseerde benadering het BFT in staat stellen om zijn toezichthoudende taken nog effectiever uit te voeren. De KWINK Groep raadt aan om deze risicogestuurde en datagedreven benadering binnen het BFT sterker te integreren in de strategische visie en hierbij ook naar de markt en maatschappelijk context te kijken. Zoals de minister ook aangeeft, sluiten de aanbevelingen nauw aan bij de strategische koers die het BFT reeds heeft ingezet en kenmerkt hij deze proactieve aanpak dan ook als veelbelovend. In deze strategische visie kan tevens de governance-benadering van toezicht ter verbetering van de kwaliteit van de beroepsgroepen en aandacht voor alternatieve toezichtsinterventies sterker worden geïntegreerd. Dit geldt ook voor het versterken van de toezicht- en handhavingsaanpak. De minister ziet dit als een positieve stap. Maatwerk is hierbij essentieel, zowel bij preventieve interventies als repressieve maatregelen.

Het evaluatierapport van de KWINK Groep biedt waardevolle aanbevelingen die het BFT zal integreren om de toezichtpraktijk te blijven verbeteren. Ze sluiten goed aan bij onze gekozen strategie, namelijk het sturen op duurzame impact, het bestrijden van ondermijning en het inspelen op technologische ontwikkelingen. Dit helpt onze organisatie de komende tijd om doelmatig en doeltreffend te blijven functioneren. Vanzelfsprekend nemen we daar waar mogelijk onze stakeholders en ketenpartners mee. De uitkomsten van deze evaluatie vormen dan ook voor het BFT een extra stimulans om verder te gaan op de door ons ingeslagen weg.