Optreden BFT bij onvoldoende PE-punten notarissen

De meeste notarissen voldoen aan hun verplichting tot permanente (on-line) educatie (PE-verplichting). Het Bureau financieel toezicht (BFT) treedt op indien notarissen niet voldoende opleidingspunten hebben behaald. Voor het tijdvak 2018-2019 heeft het BFT 56 waarschuwingen gegeven en 5 tuchtklachten ingediend wegens onvoldoende opleidingspunten. Sinds 2014 verstrekt de KNB aan het BFT gegevens over (kandidaat-) notarissen en toegevoegd notarissen die in het voorafgaand tijdvak van twee jaren onvoldoende opleidingspunten hebben behaald. Hierop treedt het BFT handhavend [...]

2020-09-01T11:13:31+02:00september 1st, 2020|BFT, Nieuwsberichten, Notariaat|

Met een negatieve bewaring maakt een deurwaarder inbreuk op het maatschappelijk vertrouwen

Naar aanleiding van onder meer negatieve bewaringsposities en het niet melden daarvan, dient het BFT een tuchtklacht in tegen twee gerechtsdeurwaarders. De kamer ziet in erkenning en het aanpassen van de werkwijze reden om af te wijken van het uitgangspunt dat een negatieve bewaringspositie in beginsel leidt tot ontzetting uit het ambt. De kamer legt een schorsing op van één maand en veroordeelt de gerechtsdeurwaarders tot betaling van de kosten van de klachtbehandeling. ► ECLI:NL:GHAMS:2020:1550 [...]

2020-08-27T22:58:09+02:00augustus 27th, 2020|BFT, Gerechtsdeurwaarders, Tuchtuitspraak GDW|

Nieuwe algemene leidraad Wwft

Op 27 juli jl. is de nieuwe versie van de Algemene Leidraad Wwft door het ministerie van Financiën gepubliceerd. Het doel van deze leidraad is om de onder toezicht staande Wwft-instellingen behulpzaam te zijn bij de toepassing van de wettelijke verplichtingen. De leidraad heeft betrekking op de algemene aspecten van de Wwft die voor alle Wwft-instellingen gelden. De leidraad moet dan ook gelezen worden in samenhang met de specifieke leidraden die door de verschillende [...]

2020-07-29T14:07:54+02:00juli 29th, 2020|BFT, Nieuwsberichten, Notariaat, Wwft|

NRA: grootste risico’s op het terrein van witwassen

Recentelijk is de  tweede NRA Witwassen gepubliceerd en naar de Tweede Kamer verzonden. Voor de praktijk zijn de 15 grootste risico's op het gebied van witwassen samengevat op  1 A4  Op grond van artikel 2c Wwft zijn Wwft instellingen verplicht om onder andere risico's zoals geïdentificeerd door de NRA Witwassen bij hun Wwft risicobeleid te betrekken. Het BFT verzoekt Wwft instellingen dan ook om op basis van de uitkomsten van de 2de NRA Witwassen [...]

2020-07-14T15:24:19+02:00juli 14th, 2020|BFT, Nieuwsberichten, Wwft|

Hof verduidelijkt: Notaris kan voor schending van de Wwft ook via het notariële tuchtrecht worden aangesproken

Naar het oordeel van het hof hangt het naleven van de verplichtingen uit de Wwft in het kader van de poortwachtersrol van een notaris zo nauw samen met het handelen dan wel nalaten dat een behoorlijk notaris betaamt, dat een notaris door het BFT niet uitsluitend via bestuursrechtelijke handhaving, maar ook via het notariële tuchtrecht kan worden aangesproken voor niet-naleving van Wwft verplichtingen. ► ECLI:NL:GHAMS:2020:1550 Het BFT handhaaft geconstateerde normschendingen volgens handhavingsbeleid, onder meer [...]

2020-07-03T13:54:22+02:00juli 3rd, 2020|BFT, Notariaat, Tuchtuitspraak Wna|

De zorgplicht van een notaris bij het passeren van een (levens-)testament

De Kamer voor het notariaat heeft op grond van een tuchtklacht van het BFT geoordeeld dat de notaris bij een (levens-)testament onvoldoende zorgvuldig heeft gehandeld bij de beoordeling van wilsbekwaamheid. Daarnaast heeft de notaris onvoldoende gewaarborgd dat sprake was van vrije, onafhankelijke wilsvorming. Ook heeft de notaris zijn Belehrungspflicht geschonden. De Kamer legt de notaris een schorsing op van twee weken. ► ECLI:NL:TNORSHE:2020:13 Het BFT handhaaft geconstateerde normschendingen volgens handhavingsbeleid, onder meer door het [...]

2020-06-16T09:37:02+02:00juni 16th, 2020|BFT, Notariaat, Tuchtuitspraak Wna|

Beter Wwft-toezicht op accountants door samenwerking AFM en BFT

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) en het Bureau Financieel Toezicht (BFT) hebben een ► samenwerkingsconvenant gesloten. Daarmee kunnen zij onderling informatie uitwisselen over het toezicht op accountants. De AFM houdt toezicht op de naleving van de Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta). Het BFT houdt toezicht op de naleving van de Wwft bij onder meer accountants en belastingadviseurs. Zowel het BFT als de AFM hebben een (afgeleide) taak bij het bestrijden en voorkomen van witwassen en [...]

2020-05-25T11:51:13+02:00mei 25th, 2020|BFT, Convenanten, Nieuwsberichten, Wwft|

Gevolgen van het Coronavirus

De impact van het coronavirus op onze samenleving en onze onder toezicht staanden is groot. De maatregelen die genomen zijn om verspreiding van het coronavirus te voorkomen hebben grote gevolgen voor deze partijen. Wij volgen de ontwikkelingen op de voet en onderhouden nauw contact met alle betrokken partijen. Ook voor het BFT zijn er gevolgen voor de werkzaamheden. Gevolgen werkzaamheden en bereikbaarheid Over de gevolgen van de coronacrisis voeren we continu overleg met de [...]

2020-07-01T15:00:54+02:00mei 19th, 2020|BFT, Nieuwsberichten|

Rechtbank houdt bestuurlijke boete BFT van € 36.000 aan notaris in stand

De Rechtbank oordeelt dat het feit dat uiteindelijk geen witwaspraktijken hebben plaatsgevonden, voor zover juist, niet betekent dat er geen sprake was van ongebruikelijke transacties. De notaris had daarom bij de levering en hypotheek verscherpt cliëntenonderzoek moeten doen en de transacties moeten melden bij FIU-Nederland. De rechtbank bevestigt dat de boete conform het boetebeleid van het BFT is. De door het BFT opgelegde boete van 3% van de omzet blijft daarmee in stand. ► [...]

2020-05-18T15:21:26+02:00mei 18th, 2020|BFT, Nieuwsberichten, Notariaat, Tuchtuitspraak Wna|

Informatieplicht voor accountants- en advieskantoren richting hun cliënten die zelf meldingsplichtige instellingen zijn

Naar aanleiding van een ► bericht van het Openbaar Ministerie acht het BFT het van belang om het volgende (nogmaals) onder de aandacht te brengen. Accountants, belastingadviseurs en administratiekantoren hebben de plicht om handelsondernemingen die cliënt bij hun kantoor zijn en contante bedragen ontvangen van € 10.000 of meer te wijzen op de meldplicht voor de Wwft. Het voorgaande volgt uit het cliëntenonderzoek van de Wwft. Indien de cliënt van het accountants- of advieskantoor [...]

2020-05-13T07:28:21+02:00mei 13th, 2020|BFT, Nieuwsberichten, Wwft|