Notaris zes maanden geschorst wegens onvoldoende vervullen poortwachtersrol

De Kamer voor het notariaat schorst een notaris voor een half jaar wegens onvoldoende doorvragen, onderzoeken, controleren en vooral ook vastleggen in poortwachtersdossiers. Het BFT wijst nogmaals op het belang van goede dossiervoering in ►‘Tips BFT voor (kandidaat-)notarissen: dossiervoering in poortwachtersdossiers’ van april 2021. ► ECLI:NL:TNORAMS:2021:22

2021-11-17T10:53:19+01:00november 17th, 2021|BFT, Notariaat, Tuchtuitspraak Wna|

Hof bevestigt met beleggingsverbod de bijzondere positie van de notaris

Anders dan de Kamer voor het notariaat Den Bosch verklaart het hof in beroep het beleggen van een notaris (met geleend geld) in onroerend goed in strijd met artikel 17 lid 3 Wna en artikel 23 lid 2 Wna. Dat het de bedoeling van de notaris is om de appartementen voor lange termijn in eigendom te houden, ter aanvulling van zijn pensioen, doet hieraan niet af. Overigens besliste de tuchtrechter eerder dat ook een [...]

2021-07-09T13:16:56+02:00juni 30th, 2021|BFT, Notariaat, Tuchtuitspraak Wna|

BFT niet ontvankelijk bij tuchtklacht over samenwerkingsverband notarissen

Het Hof verklaarde een tuchtklacht van het BFT over de onafhankelijkheid en onpartijdigheid van notarissen in een samenwerkingsverband met belastingadviseurs niet-ontvankelijk. Daarmee komt zij tot hetzelfde oordeel als de kamer, zij het op andere gronden. Het hof ziet in de aangevoerde intensiteit van de samenwerking tussen de notarissen en de belastingadviseurs nog geen concrete gedraging van een individuele notaris die vanuit het oogpunt van zelfstandigheid en onafhankelijkheid tuchtrechtelijk verwijtbaar is ► ECLI:NL:GHAMS:2021:279 [...]

2021-02-15T13:22:43+01:00februari 15th, 2021|BFT, Notariaat, Tuchtuitspraak Wna|

Notaris was niet verantwoordelijk voor handelen waarnemend kandidaat-notaris

Voor wat betreft onzorgvuldigheden in akten die door de waarnemend kandidaat-notaris zijn gepasseerd, oordeelt de kamer dat de notaris hiervan geen tuchtrechtelijke verwijten kunnen worden gemaakt. Een waarnemend kandidaat‑notaris handelt in beginsel niet onder de verantwoordelijkheid van een waargenomen notaris. Daar komt bij dat gesteld noch gebleken is dat de notaris bemoeienis heeft gehad met het opstellen en het passeren van de betreffende akten. ► ECLI:NL:TNORSHE:2020:29

2021-02-08T13:31:39+01:00februari 8th, 2021|BFT, Notariaat, Tuchtuitspraak Wna|

Kamer legt berisping met geldboete van € 10.000,- op aan kandidaat-notaris

Naar aanleiding van een tuchtklacht van het BFT oordeelt de kamer over diverse voorgelegde normschendingen en legt de kandidaat-notaris een berisping met geldboete op. Uit de uitspraak volgt onder meer dat een waarnemend kandidaat-notaris moet zorgen voor tijdige inschrijving van akten in het huwelijksgoederenregister. Vanuit zijn poortwachtersrol dient hij voldoende –gedegen en aantoonbaar- onderzoek te doen naar de koopprijs van aandelen. Bij het doen van betalingen aan tussenpersonen dient hij te waken voor overtreding [...]

2021-02-08T13:31:16+01:00februari 8th, 2021|BFT, Tuchtuitspraak Wna|

Ontzetting notaris wegens schending kerntaken bij het passeren van een (levens-) testament

Hof Amsterdam heeft in hoger beroep geoordeeld dat de notaris bij een (levens-)testament zijn notariële kerntaken heeft geschonden bij het passeren van een (levens-) testament. De onzorgvuldigheden zagen niet alleen op het onvoldoende beoordelen van de wilsbekwaamheid, maar ook op het onvoldoende waarborgen dat sprake was van vrije, onafhankelijke wilsvorming. Ook heeft de notaris zijn Belehrungspflicht geschonden. De Kamer Den Bosch legde de notaris in eerste instantie een schorsing op van twee weken. Het [...]

2021-02-01T11:00:54+01:00februari 1st, 2021|BFT, Tuchtuitspraak Wna|

Het betrachten van voortvarendheid bij de overdracht van protocollen is vereist

In deze uitspraak oordeelt de Kamer voor het Notariaat onder meer dat de notaris verweten kan worden dat hij als protocolontvanger onvoldoende voortvarend te werk gaat om de overdracht van de aan hem toegewezen protocollen te realiseren. Onenigheid met een oud-notaris over de financiële afwikkeling van de overname mag niet in de weg staan aan het vervullen van de notariële wettelijke verplichtingen van de notaris. Het is aan de notaris om hierin zijn verantwoordelijkheid [...]

2021-01-04T15:27:53+01:00januari 4th, 2021|BFT, Notariaat, Tuchtuitspraak Wna|

De notaris heeft een zelfstandige rol als poortwachter bij de oprichting van Stichting-BV structuren

In deze uitspraak oordeelt de Kamer voor het Notariaat dat de notaris en de kandidaat-notaris hun poortwachtersrol onvoldoende vervuld hebben bij twee aandelentransacties en bij de oprichting van zes Stichting-BV-structuren. Dat een trustkantoor bij de oprichting van deze structuren als cliënt gold, laat onverlet dat de notarissen zelf onderzoek hadden moeten verrichten naar de achterliggende partijen voor wie het trustkantoor optrad. Het behoort tot de zelfstandige taak van de notaris om vragen te stellen [...]

2021-01-04T14:44:26+01:00januari 4th, 2021|BFT, Notariaat, Tuchtuitspraak Wna|

Kamer voor het notariaat oordeelt over beleggen door notaris

Ter waarborging van de onafhankelijke positie van een notaris, kent de Wna beperkingen voor het beleggen door een notaris in (gefinancierd) onroerend goed. Het BFT diende een tuchtklacht in tegen een notaris die acht (deels) gefinancierde appartementen bezat voor de verhuur. De Kamer Den Bosch verklaarde de tuchtklacht echter ongegrond. Omdat deze uitspraak in strijd is met de wetsgeschiedenis en eerdere uitspraken van de tuchtrechter, heeft het BFT tegen deze uitspraak beroep ingesteld bij [...]

2020-11-09T14:51:52+01:00november 9th, 2020|BFT, Notariaat, Tuchtuitspraak Wna|
Ga naar de bovenkant