Wwft-meldingen door samenwerkende accountants en belastingadviseurs

Binnen juridische entiteiten waar belastingadviseurs en accountants samenwerken bestaat onduidelijkheid over de vraag onder welke meldcode (Meld ID) zij een Wwft-melding moeten doen bij de FIU Nederland: onder het Meld ID voor belastingadviseurs of onder het Meld ID voor accountants. De NBA, de NOB en het RB hebben samen met het BFT en de FIU Nederland vuistregels opgesteld wat onder welke Meld ID moet worden gemeld. Zie voor meer informatie: ► "Wwft-meldingen door samenwerkende [...]

2021-09-29T08:35:21+02:00september 29th, 2021|BFT, Nieuwsberichten, Wwft|

Melders van kleine Wwft instellingen beter beschermd

Er komen bij het BFT soms signalen binnen dat melders van kleine instellingen onvoldoende waarborgen ervaren van hun veiligheid na het doen van een melding ongebruikelijke transactie. Het voorgaande komt met name voor als de door de FIU-Nederland verdacht verklaarde transactie als bewijs in het strafdossier wordt toegevoegd en dan door de betrokkene(n) kan worden gezien wie de melding heeft gedaan. Lees verder Melders van kleine Wwft instellingen beter beschermd

2021-07-06T12:25:10+02:00juli 6th, 2021|BFT, Nieuwsberichten, Notariaat, Wwft|

Vacature: Toezichthouder Wwft (fiscaal) jurist

De functie De functie richt zich op de naleving van de Wwft. De toezichthouder verricht daartoe onderzoeken (in de ruimste zin van het woord) bij instellingen en rapporteert vervolgens of deze wet wordt nageleefd. Daarnaast analyseert, beantwoordt en evalueert de toezichthouder aan het toezicht gerelateerde vraagstukken. De toezichthouder valt onder het hoofd van de afdeling Wwft. Tot de belangrijkste taken en verantwoordelijkheden kunnen worden gerekend: verrichten van onderzoeken , zowel in multidisciplinaire samenwerking (vaak [...]

2021-07-06T06:48:33+02:00juli 6th, 2021|BFT, Vacatures, Wwft|

Onderzoek effecten implementatie vierde anti-witwasrichtlijn voor Wwft-instellingen

Momenteel voert EY advisory LLP (EY) namens het ministerie van Financiën een onderzoek uit naar de Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn in Nederland. Deze is sinds 25 juli 2018 van kracht. Het onderzoek vloeit voort uit de toezegging aan de Eerste Kamer om de implementatiewet binnen drie jaar te evalueren. Het doel van de vragenlijst is om de effecten van de maatregelen uit de implementatiewet op Wwft-instellingen vast te stellen en te bepalen in hoeverre de [...]

2021-03-24T07:12:22+01:00maart 24th, 2021|BFT, Nieuwsberichten, Wwft|

Wwft animatie

Vanaf vandaag (6 oktober 2020) kunt u via een video-animatie informatie verkrijgen over de naleving van de Wwft en de wijze waarop het BFT toezicht houdt op de naleving van de Wwft.

2020-10-06T15:21:59+02:00oktober 6th, 2020|BFT, Nieuwsberichten, Wwft|

Invoering UBO-register per 27 september 2020

Volgend op de inwerkingtreding van de Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden (UBO’s) van vennootschappen en andere juridische entiteiten is per 27 september 2020 het openbaar UBO-register ingevoerd. Deze ontwikkeling heeft ook gevolgen voor de Wwft. Vooruitlopend op de invoering van het UBO-register is in de Wwft (artikel 4, lid 2 Wwft) een wetsartikel opgenomen die de instelling verplicht bij het aangaan van een nieuwe zakelijke relatie te beschikken over een bewijs van registratie van de [...]

2020-10-01T12:05:04+02:00september 28th, 2020|BFT, Nieuwsberichten, Wwft|

Nieuwe algemene leidraad Wwft

Op 27 juli jl. is de nieuwe versie van de Algemene Leidraad Wwft door het ministerie van Financiën gepubliceerd. Het doel van deze leidraad is om de onder toezicht staande Wwft-instellingen behulpzaam te zijn bij de toepassing van de wettelijke verplichtingen. De leidraad heeft betrekking op de algemene aspecten van de Wwft die voor alle Wwft-instellingen gelden. De leidraad moet dan ook gelezen worden in samenhang met de specifieke leidraden die door de verschillende [...]

2020-07-29T14:07:54+02:00juli 29th, 2020|BFT, Nieuwsberichten, Notariaat, Wwft|

NRA: grootste risico’s op het terrein van witwassen

Recentelijk is de  tweede NRA Witwassen gepubliceerd en naar de Tweede Kamer verzonden. Voor de praktijk zijn de 15 grootste risico's op het gebied van witwassen samengevat op  1 A4  Op grond van artikel 2c Wwft zijn Wwft instellingen verplicht om onder andere risico's zoals geïdentificeerd door de NRA Witwassen bij hun Wwft risicobeleid te betrekken. Het BFT verzoekt Wwft instellingen dan ook om op basis van de uitkomsten van de 2de NRA Witwassen [...]

2020-07-14T15:24:19+02:00juli 14th, 2020|BFT, Nieuwsberichten, Wwft|

Artikel: “Staan voor kwaliteit en integriteit”

Belastingadviseurs hebben bij vrijwel al hun werkzaamheden te maken met de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Het Register Belastingadviseurs (RB) heeft een toetsingsarrangement met het Bureau Financieel Toezicht afgesloten over de manier waarop de controle op de naleving van de Wwft door onze leden plaatsvind. Waarom vindt onze vereniging dit belangrijk en hoe worden de controles uitgevoerd? Artikel: Staan voor kwaliteit en integriteit. (Mr. drs. W.K.M. Faasen RB, Het [...]

2020-07-09T15:08:00+02:00juli 9th, 2020|Artikelen, Wwft|

Beter Wwft-toezicht op accountants door samenwerking AFM en BFT

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) en het Bureau Financieel Toezicht (BFT) hebben een ► samenwerkingsconvenant gesloten. Daarmee kunnen zij onderling informatie uitwisselen over het toezicht op accountants. De AFM houdt toezicht op de naleving van de Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta). Het BFT houdt toezicht op de naleving van de Wwft bij onder meer accountants en belastingadviseurs. Zowel het BFT als de AFM hebben een (afgeleide) taak bij het bestrijden en voorkomen van witwassen en [...]

2020-05-25T11:51:13+02:00mei 25th, 2020|BFT, Convenanten, Nieuwsberichten, Wwft|
Ga naar de bovenkant