De Administratieverordening en het Reglement Verslagstaten 2010 zijn op alle rechtsvormen van
toepassing waarin een notarispraktijk wordt uitgeoefend. In artikel 2 van de Administratieverordening
en artikel 1 van het Reglement Verslagstaten 2010 is vermeld dat de waarderingsgrondslagen van
titel 9, Boek 2 BW van toepassing zijn.

De verslagstaten zullen daaraan dan ook moeten voldoen en de
accountantsverklaring (i.c. de controleverklaring of de beoordelingsverklaring bij de kantoorstaten, afhankelijk van het grootte-criterium uit de Regeling op het notarisambt, zoals toegepast op het Nederlandse kantoor) zal daar dan ook naar moeten verwijzen. Als de administratie van het Nederlandse kantoor wordt gevoerd in overeenstemming met de boekhoudregels van de (buitenlandse) “limited liability partnership” dan kan het zijn dat cijfermatig aanpassingen nodig zijn alvorens aan het BFT gerapporteerd kan worden in overeenstemming met de waarderingsgrondslagen van titel 9, Boek 2 BW.

De accountantsverklaring dient betrekking te hebben op de aan het BFT gerapporteerde cijfers. In voorkomende gevallen kan het BFT met deze kantoren aanvullende (individuele) afspraken maken over de toepassing van deze rapportage-voorschriften.