Welke kwartaalcijfers en jaarstukken moeten IDS kantoren indienen?

Voor notarissen die samenwerken met beoefenaren van een ander beroep (zoals advocaten of belastingadviseurs) in een samenwerkingsverband in de zin van de Verordening interdisciplinaire samenwerking (“IDS”), gelden aanvullende regels. Als de notariële praktijk (de “notaris-staak”) in het samenwerkingsverband is afgezonderd in een afzonderlijke (praktijk-)entiteit (dat kan zowel een rechtspersoon als een afzonderlijke maatschap zijn), dan worden bij het BFT de kwartaal- en jaarcijfers van de notarispraktijk ingediend. Als sprake is van een gezamenlijke praktijkvennootschap (of [...]

2023-01-16T11:32:20+01:00januari 16th, 2023||

Wat zijn de richtlijnen voor de verwerking in de kantoorstaten (jaar en kwartaal) van de omzet, de kosten en de FTE’s als er sprake is van een gezamenlijke praktijkuitoefening met andere beroepsbeoefenaren (zoals advocaten en belastingadviseurs) in één (praktijk-)vennootschap.

De Administratieverordening en de Verordening interdisciplinaire samenwerking (“IDS”) bevatten hiervoor geen aanvullende regels. De staten zoals vastgesteld in het Reglement Verslagstaten 2010 zijn ook voor deze rapporterende entiteiten het voorgeschreven format. Het BFT hanteert de volgende uitgangspunten: - onder “kwaliteitsbankrekeningen” en “p/a bankrekeningen” zijn uitsluitend de gelden te rapporteren die de notaris(sen) in hun hoedanigheid van notaris onder zich hebben. Andere gelden (de kantoorbankrekeningen, eventueel gelden die de andere beroepsbeoefenaren onder zich hebben zijn te [...]

2023-01-16T11:31:26+01:00januari 16th, 2023||

Hoe moet het praktijkinkomen in de jaarstaten worden berekend en gerapporteerd als sprake is van een gezamenlijke praktijkuitoefening met andere beroepsbeoefenaren (zoals advocaten en belastingadviseurs).

Het gezamenlijke praktijkinkomen van de notarissen en hun samenwerkingspartners komt in de jaarstaten tot uitdrukking in het onderdeel “Berekening praktijkinkomen”. In de uitsplitsing hiervan naar de afzonderlijke partners/ondernemers is het de bedoeling om het praktijkinkomen van de notarissen/partners per persoon te vermelden en het praktijkinkomen van de andere beroepsbeoefenaren in één bedrag onder “Praktijkinkomen overige gerechtigden”. De notarissen/partners zullen hun aandeel in het praktijkinkomen van het samenwerkingsverband ook dienen te vermelden in hun privé jaarstaten [...]

2023-01-16T11:30:22+01:00januari 16th, 2023||

De onderneming in Nederland wordt uitgeoefend in de vorm van een (neven-)vestiging van een vennootschap die is opgericht naar het recht van een ander land (bijvoorbeeld een “limited liability partnership”): wat betekent dat voor de bij het BFT in te dienen rapportages en de jaarlijkse accountantsrapportage?

De Administratieverordening en het Reglement Verslagstaten 2010 zijn op alle rechtsvormen van toepassing waarin een notarispraktijk wordt uitgeoefend. In artikel 2 van de Administratieverordening en artikel 1 van het Reglement Verslagstaten 2010 is vermeld dat de waarderingsgrondslagen van titel 9, Boek 2 BW van toepassing zijn. De verslagstaten zullen daaraan dan ook moeten voldoen en de accountantsverklaring (i.c. de controleverklaring of de beoordelingsverklaring bij de kantoorstaten, afhankelijk van het grootte-criterium uit de Regeling op het [...]

2023-01-16T11:29:26+01:00januari 16th, 2023||

Wat verwacht het BFT van de accountant met betrekking tot de beoordeling of de IDS verordening is nageleefd?

De wettelijke basis voor het rapport van feitelijke bevindingen van de accountant is artikel 18 lid 3 Wna en artikel 2, lid 4 van de Regeling op het notarisambt (Rna.). De notaris dient ervoor te zorgdragen dat het jaarverslag vergezeld gaat van dit rapport en aan de accountant de opdracht te verlenen dit rapport uit te brengen. Via artikel 4, letter b van de Rna. is voorgeschreven dat de accountant in het rapport zijn “bevindingen [...]

2023-01-16T11:28:21+01:00januari 16th, 2023||

Welke eisen worden gesteld aan de samenwerkingsovereenkomst tussen de notaris(-sen) en de andere beroepsbeoefenaren zoals voorgeschreven in artikel 5, lid 2 van de Verordening IDS?

De samenwerkingsovereenkomst waaraan artikel 5, lid 2 van de Verordening Interdisciplinaire samenwerking refereert is een overeenkomst af te sluiten tussen de notarissen/partners in het samenwerkingsverband enerzijds en de overige beroepsbeoefenaren/partners anderzijds. Door middel van deze overeenkomst waarborgen de notarissen dat zij binnen het samenwerkingsverband de doorslaggevende zeggenschap hebben over hun (notariële) praktijkuitoefening (de “notaris-staak”). Er is geen algemeen geldend format voor de overeenkomst voorgeschreven. Aspecten die naar het oordeel van het BFT in de overeenkomst [...]

2023-01-16T11:26:28+01:00januari 16th, 2023||
Ga naar de bovenkant