Indien u na de indiening een relevante fout of een omissie ontdekt dient u dit melden aan het BFT via diginbft@bureauft.nl.

Uw melding dient te bevatten:
– de omvang van de fout en de gevolgen hiervan voor de bewarings-, liquiditeits- en vermogenspositie;
– de aard en de achtergrond van de fout;
– de naam en de functie van de melder.

Afhankelijk van de melding zal bekeken worden of volstaan kan worden met de ingediende verslagstaten of dat de financiële gegevens opnieuw ingediend moeten worden.