De dossieradministratie is van kritisch belang voor een beheerste praktijkvoering. Ze dient compleet te
zijn, in voldoende mate gedetailleerd en per dossiernummer inzicht te geven in de status van het
dossier (lopend of afgelegd). Ontvangen cliëntengelden en te betalen cliëntenschulden (waaronder
ook af te dragen overdrachtsbelasting) dienen vastgelegd te zijn op dossierniveau en aan te sluiten
met de vastlegging in de financiële administratie. Periodiek moet intern de voortgang van de
opdrachten door middel van afstemming met de financiële administratie worden bewaakt. Dit behoort
deel uit te maken van de interne procedures van het kantoor. Zie ook artikel 3 van de Administratieverordening.

Voor de (interne) controle op de voortvarende afwikkeling van
zaakdossiers, op de rechtmatigheid van verrichte betalingen (“uitboekingen”) en op de juiste en
volledige registratie van cliëntenschulden is het noodzakelijk dat de dossieradministratie voldoende
gedetailleerd is en doorlopend wordt bijgewerkt door de dossierbehandelaars.