Wanneer moet de accountant een controleverklaring verstrekken bij de jaarstukken en wanneer is een beoordelingsverklaring toereikend?

Dit is uitgewerkt in de Regeling op het notarisambt (“Rna.”). De hoofdregel van artikel 2, lid 3 van de Rna. is dat bij de jaarrekening van het kantoor een controleverklaring moet worden verstrekt door een accountant als bedoeld in artikel 393, lid 1, Boek 2 Burgerlijk Wetboek. Indien sprake is van een “klein kantoor” kan worden volstaan met een beoordelingsverklaring. Een “klein kantoor” is volgens de definitie van artikel 1 Rna. een notarisorganisatie waar gedurende [...]

Wat valt onder de privé gegevens en de (verplichte) samenstellingsverklaringen daarbij ?

Dit verplichting tot indiening van privé gegevens volgt uit de Regeling op het notarisambt (“Rna.”), waarbij via het Reglement Verslagstaten 2010 de verplichte formats zijn vastgesteld. Het betreft in beginsel twee of drie cijferopstellingen: - een opstelling van het (belastbaar) inkomen van de notaris. - een opstelling van de privé-vermogenspositie. - waar sprake is van buitenmaatschappelijk vermogen en/of een persoonlijke holding waarmee de notaris zijn aandeel in de notarisorganisatie houdt, dient ook de “buitenmaatschappelijke balans” [...]

Wat is de reikwijdte van het rapport van feitelijke bevindingen van de accountant over de naleving van de Administratieverordening?

De wettelijke basis voor het rapport van feitelijke bevindingen van de accountant is artikel 2, lid 4 van de Regeling op het notarisambt (Rna.). De notaris dient ervoor te zorgdragen dat het jaarverslag vergezeld gaat van dit rapport en aan de accountant de opdracht te verlenen dit rapport uit te brengen. Via artikel 4, letter a van de Rna. is voorgeschreven dat de accountant in het rapport zijn bevindingen in het kader van de Administratieverordening [...]

Wat is de reikwijdte van het rapport van feitelijke bevindingen van de accountant over de naleving van de IDS verordening?

De wettelijke basis voor het rapport van feitelijke bevindingen van de accountant is artikel 2, lid 4 van de Regeling op het notarisambt (Rna.). De notaris dient ervoor te zorgdragen dat het jaarverslag vergezeld gaat van dit rapport en aan de accountant de opdracht te verlenen dit rapport uit te brengen. Via artikel 4, letter b van de Rna. is voorgeschreven dat de accountant in het rapport zijn “bevindingen in het kader van de IDS-verordening” [...]

Bij de jaarlijkse controle en de opstelling van het rapport van feitelijke bevindingen stelt de accountant vast dat sprake is geweest van een gebeurtenis die aan het BFT gemeld had moeten worden: wat betekent dat?

De gebeurtenissen die notarissen aan het BFT moeten melden zijn beschreven in artikel 9 van de Regeling op het notarisambt (“Rna.”). Samengevat betreft dit: wijzigingen in de notarisorganisatie met gevolgen voor de continuïteit (zie lid 1 van artikel 9). langdurige buitengewone omstandigheden die de persoon van de notaris betreffen waardoor continuïteitsrisico’s (kunnen) ontstaan (zie lid 2 van artikel 9). risico’s inzake de bewaringspositie, waaronder in ieder geval de aanwezigheid van een bewaringstekort (zie lid 3 [...]

Ga naar de bovenkant