Kan het omzeilen van sancties een ‘ongebruikelijke transactie’ volgens de Wwft zijn?

Het opzettelijk omzeilen van sancties is een misdrijf volgens de Wet op de economisch delicten (WED) en daarmee een gronddelict voor witwassen. Met andere woorden, bij transacties met betrekking tot sancties kan er mogelijk ook sprake zijn van een ongebruikelijke transactie in de zin van de Wwft (bron: FIU-Nederland jaaroverzicht 2022 paragraaf 3.1.).

2023-07-25T11:07:37+02:00juli 25th, 2023||

Is de schending van de sanctiewet een EU-misdrijf?

De Raad van de Europese Unie heeft op 28 november 2022 bij besluit (EU) 2022/2332 aangenomen dat het schenden van een EU-sanctie voortaan wordt gekwalificeerd als een EU-misdrijf. Dit om de doeltreffende uitvoering van het Uniebeleid inzake beperkende maatregelen te waarborgen (bron: Raad van de Europese Unie).

2023-07-25T11:02:54+02:00juli 25th, 2023||

Wat moet ik doen om als ik een Sanctiewet-overtreding tegenkom?

In de situatie dat u hebt vastgesteld dat u zaken doet met een (rechts)persoon of entiteit op de sanctielijsten, stopt u met het verlenen of ter beschikking stellen van financiële middelen of diensten aan de gesanctioneerde persoon of entiteit. Mocht u vermoeden dat de Sanctiewet-overtreding gepaard gaat met een overtreding van de Wwft, dan dient u dit te melden bij FIU-Nederland (bron: Leidraad Financiële Sanctieregelgeving).

2022-09-13T14:11:04+02:00september 8th, 2022||

Wat zijn voorbeelden van sanctieovertredingen voor deze categorie instellingen, die Wwft-instellingen zijn maar niet in artikel 10 Sanctiewet zijn genoemd?

Het kan zijn dat u als accountant, belastingadviseur of advocaat wordt gevraagd om diensten te verlenen die zien op beheer, behoud, vermeerdering of vermindering van financiële bezittingen van een gesanctioneerde persoon of entiteit, of dat u als notaris een akte passeert die hier op ziet. Deze situatie kan zich, in het geval van advocaten, ook voordoen als het niet om een gesanctioneerde cliënt maar om een gesanctioneerde wederpartij gaat. Dit zijn allemaal diensten die u [...]

2022-09-13T14:11:51+02:00augustus 25th, 2022||

Ik ben geen financiële instelling of trustkantoor als genoemd in artikel 10 Sanctiewet. Ik ben wel een Wwft-instelling. Hoe kan ik me aan de Sanctiewet houden?

De Sanctiewet vereist dat er geen financiële diensten worden verricht of transacties worden gefaciliteerd voor gesanctioneerde personen of entiteiten. Een controle op die lijsten is deels in te passen in het cliëntonderzoek dat u op grond van de Wwft moet verrichten. Het ligt in de rede om bij de aanvang van een relatie na de identificatie van de cliënt te controleren of deze op een sanctielijst staat. Bij periodieke herbeoordeling van de cliënten kan deze [...]

2022-09-13T14:12:18+02:00augustus 25th, 2022||

Wat zijn de gevolgen van de Sanctiewet voor gerechtsdeurwaarders?

Naast de algemeen geldende verplichtingen geldt voor de gerechtsdeurwaarder artikel 3a van de Gerechtsdeurwaarderswet. Dit artikel verplicht de gerechtsdeurwaarder die een opdracht ontvangt tot het verrichten van een ambtshandeling waarbij de gerechtsdeurwaarder er redelijkerwijs rekening mee moet houden dat het verrichten daarvan in strijd is met de volkenrechtelijke verplichtingen van de Staat hij de minister van die opdracht in kennis stelt. De minister kan de gerechtsdeurwaarder aanzeggen dat die ambtshandeling in strijd is met de [...]

2022-10-13T13:28:28+02:00augustus 25th, 2022||
Ga naar de bovenkant