Het jaarverslag 2012 heeft als thema “Insight /Inzicht)”. Inzicht is noodzakelijk voor ondernemers, maar ook voor toezichthouders onontbeerlijk om het werk naar behoren uit te kunnen voeren.

Notariaat
Voor het notariaat was 2012 (evenals 2011) een economisch moeilijk jaar. Het aantal notarissen dat onder verscherpt BFT-toezicht staat, is gestegen naar meer dan vijf procent (van 70 naar 71), waarbij het aantal notarissen dat actief was in de loop van het jaar verminderd is met ruim 50. De eerste maanden van 2013 met daarbij nog steeds een dalend aantal verkochte woningen en hypothecaire inschrijvingen ten opzichte van vergelijkbare cijfers uit 2012, blijft nauwlettend aandacht vragen van de ondernemer en van de toezichthouder. Ter verbetering van het gezamenlijke inzicht is in de loop van 2012 een convenant met de KNB gesloten, waarbij relevante gegevens kunnen worden uitgewisseld. Voor de inhoud van het convenant wordt verwezen naar de website.

Integraal BFT- toezicht notariaat
De aangepaste Wet op het notarisambt is per 1 januari 2013 in werking getreden. In de loop van 2012 zijn voorbereidingen getroffen om de per die datum gewijzigde toezichtstaak uit te kunnen voeren. In de loop van 2012 zijn pilot-onderzoeken uitgevoerd en zijn aangepaste werkprogramma’s getest. Daarnaast is uitgebreid voorlichting gegeven over de nieuwe taakuitoefening door het BFT. Per 1 september 2012 is het nieuwe geautomatiseerde systeem in gebruik genomen.

Gerechtsdeurwaarders
Ook in 2012 is samen met de KBvG gewerkt aan het vinden van een oplossing voor de al eerder door het BFT gesignaleerde problematiek van voorfinanciering. Bij voorfinanciering schiet de gerechtsdeurwaarder ten bate van zijn opdrachtgever de te maken kosten voor. Bij het niet slagen van een incasso ligt het risico voor dergelijke voorgefinancierde kosten bij de gerechtsdeurwaarder. Dit risico wordt versterkt, omdat sprake is van een markt die minder in staat is om aan zijn verplichtingen te voldoen. Deze financiële risico’s kunnen ook de onafhankelijke positie van de gerechtsdeurwaarder negatief beïnvloeden.

In 2012 zijn voorstellen gedaan om te komen tot een meer eenduidige waardering en presentatie van het onderhandenwerk. Hiermee komt de waardering van onderhandenwerk meer in overeenstemming met de gemaakte afspraken met opdrachtgevers.

In 2012 heeft het BFT het rapport Renteberekening uitgebracht. Het rapport staat op de website.