Inleiding
Het BFT houdt onafhankelijk toezicht op de naleving van bepalingen uit de Wet op het notarisambt (Wna), de Gerechtsdeurwaarderswet (Gdw) en de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT).

Om effectief en efficiënt toezicht te kunnen uitoefenen acht het BFT samenwerking met ketenpartners en stakeholders van groot belang ter bevordering van normconform gedrag van de ondertoezichtstaanden.

Hierbij geldt voorhet toezicht: “Terughoudend waar het kan, doortastend waar het moet.”Deze benadering wordt versterkt door een stevig handhavingsbeleid en de in 2014 verder doorgevoerde scheiding tussen toezicht en handhaving.

Het BFT ziet de laatste tijd een ontwikkeling van juridisering van de maatschappij. Dit uit zich in een stijgend aantal WOB-verzoeken, bezwaarschriften etc. Daarnaast staan toezicht en toezichthouders steeds vaker in de politieke en media-aandacht. Dit geldt evenzeer voor het BFT. Het BFT verwerkt waar mogelijk maatschappelijke ontwikkelingen in de wijze waarop toezicht wordt gehouden. Hierin werkt het BFT nauw samen met de stakeholders.

Integraal toezicht notariaat en financieel toezicht gerechtsdeurwaarders
In het kader van de uitvoering van hettoezicht stelt het BFT onderzoeken in. Op basis van een risico-inschatting per kantoor (hoog, laag of middel) wordt periodiek een planning opgesteld, die waar nodig op basis van nieuwe signalen wordt bijgesteld. Voor de risico-inschatting wordt een weging toegepast per onderkend risicogebied. Deze risicogebieden zijn: bewaring, liquiditeit, solvabiliteit, resultaat, kwaliteit, integriteit en overig.

Het aantal notariskantoren dat onder hoog risico staat in 2014, is ten opzichte van 2013 marginaal afgenomen. De oorzaak hiervan is dat een aantal van deze kantoren hun praktijk beëindigd heeft. Daarnaast is de financiële situatie bij enkele kantoren verbeterd. Eind 2014 staan 56 notariskantoren onderhoog risico (7,0 %). Eind 2013 waren dit 62 kantoren (7,7 %).

Het BFT heeft in 2014 in totaal 158 onderzoeken bij notariskantoren uitgevoerd. In 2014 zijn 152 handhavingsmaatregelen opgelegd variërend van een normoverdragend gesprek tot een tuchtklacht. Hiervan zijn 132 schriftelijke waarschuwingen uitgegaan, vooral vanwege het te laat indienen van jaargegevens.

In 2014 waren er minder verlieslijdende gerechtsdeurwaarderskantoren doordat de afname van de omzet gepaard is gegaan met een meer dan evenredige afname van de personeelskosten. Toch is het aantal kantoren dat onder hoog risico staat eind 2014 (16 kantoren ofwel 9,2 %) toegenomen ten opzichte van 2013 (14 kantoren ofwel 8,5 %).Bij de gerechtsdeurwaarders heeft het BFT in 2014 in totaal 38 onderzoeken uitgevoerd. De afdeling Handhaving heeft 32 handhavingsmaatregelen opgelegd. Hiervan zijn 16 schriftelijke waarschuwingen uitgegaan, vooral vanwege te laat indienen van jaargegevens.

Toezicht op naleving Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
Het BFT/WWFT streeft naar een effectief en efficiënt toezicht. Het houdt als relatief kleine organisatie wettelijk toezicht op meer dan 40.000 ondertoezichtstaanden. Het BFT/WWFT heeft daarom, ook in 2014 het reeds langer bestaande driesporenbeleid voortgezet: het verhogen van de bewustwording rond wet-en regelgeving, de naleving van wet-en regelgeving bevorderen via beroepsorganisatie en door middel van eigen onderzoeken.

In 2014 zijn 77 onderzoeken afgerond. De onderzoeken leverden 68 aanvullende meldingen van ongebruikelijke transacties bij de Financial Intelligence Unit Nederland (FIU-NL) op. Er zijn 30 handhavingsmaatregelen opgelegd waaronder zeven tuchtklachten tegen accountants en advocaten.

Tot slot
Het volledige jaarverslag kunt u inzien op de website van het BFT (www.bureauft.nl).