Het BFT houdt onafhankelijk toezicht op de naleving van bepalingen uit de Wet op het notarisambt (Wna), de Gerechtsdeurwaarderswet (Gdw) en de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT).

Om effectief en efficiënt toezicht te kunnen uitoefenen acht het BFT samenwerking met ketenpartners en stakeholders van groot belang ter bevordering van normconform gedrag van de ondertoezichtstaanden. Hierbij geldt voor het toezicht: “Terughoudend waar het kan, doortastend waar het moet.”

Deze benadering wordt versterkt door een stevig handhavingsbeleid en de in 2014 verder doorgevoerde scheiding tussen toezicht en handhaving.

[ lees verder ]