Het Bureau Financieel Toezicht (‘BFT’) krijgt regelmatig signalen over (commerciële) aanbieders van diensten die zich ten onrechte afficheren met het BFT. Dit kan verwarring veroorzaken over de rol van het BFT in de uitvoering van de wettelijke taken als toezichthouder.

Uitleg BFT als samenwerkingspartner
In de uitvoering van de wettelijke toezichtstaak richt het BFT zich onder meer op het doen van
onderzoeken en het verhogen van bewustwording rond wet- en regelgeving door voorlichting en
samenwerking met beroepsorganisaties en -verenigingen. Naast algemene voorlichting in de vorm van het beantwoorden van vragen en het verzorgen van presentaties, werkt het BFT samen met andere toezichthouders en overheidsinstanties om te komen tot specifieke leidraden en handleidingen. Bij de totstandkoming van hulpmiddelen van beroepsorganisaties en –verenigingen wordt het BFT doorgaans geconsulteerd. De inbreng van het BFT wordt meegenomen bij de totstandkoming van bijvoorbeeld een handreiking, richtsnoer of model risicobeleid maar weerspiegelt nooit volledig de zienswijze van het BFT. Deze dienstverlening van de beroepsorganisaties en -verenigingen leidt echter tot zeer bruikbare hulpmiddelen voor de leden (en anderen) om de kantoororganisatie in te richten op een adequate naleving van de wet- en regelgeving.

Wees alert op aanbieders van hulpmiddelen bij de nakoming van uw wettelijke verplichtingen.
Vanzelfsprekend bent u zelf verantwoordelijk voor de adequate nakoming van uw wettelijke
verplichtingen. Externe hulp van professionals anders dan beroepsorganisaties en –verenigingen kan daarbij behulpzaam zijn.

Het BFT benadrukt dat dienstverlening door deze professionals nooit door het BFT voorgeschreven wordt.

Het BFT geeft ook nooit een goedkeurend oordeel over de kwaliteit van de dienstverlening en/of het product van een dergelijke externe aanbieder.

Nakoming van de wettelijke eisen en voorschriften is de verantwoordelijkheid van degene waartoe de norm is gericht. Het al dan niet van nut zijn van diensten van externe partijen in de nakoming van de verplichtingen is dan ook voorbehouden aan het eigen oordeel.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met uw beroepsorganisatie of –vereniging en met het BFT via e-mailadres bft.post@bureauft.nl.