Aanleiding:

In het verlengde van de gezamenlijke verklaring van de besturen van het BFT en de KNB van 7 september jl. hebben de beide besturen wederom constructief overleg gevoerd over de verdere samenwerking en de wijze waarop die vorm en inhoud wordt gegeven, alsmede over het toezicht op het notariaat en de vormgeving daarvan, gegeven ook het publieke toezichtskader. In het verlengde hiervan worden voorstellen gedaan t.a.v. de in te stellen werkgroep, waartoe 7 september 2017 was besloten, met vertegenwoordigers van BFT en KNB. Hieronder worden de kaders voor de werkzaamheden van deze werkgroep weergegeven.

Opdracht:

  • Verbetering van de communicatie tussen de verschillende organen van BFT en KNB.

Afgevaardigden van de beide besturen zullen vanaf nu ten minste driemaal per jaar bij elkaar komen. De agenda’s worden voorbereid door de directies van beide organisaties. Beide besturen zijn verantwoordelijk voor de input vanuit hun organisatie en terugkoppeling van het besprokene en de genomen besluiten naar hun organisatie. De werkgroep doet aanbevelingen over de relatie tussen deze structuur en alle andere, reeds bestaande overleggen tussen KNB en BFT.

  • Beperking van de administratieve lasten: de samenstellingsverklaring (SV).

Ten aanzien van de samenstellingsverklaring bij de kwartaalcijfers heeft het bestuur van het BFT in zijn laatste twee vergaderingen, tegen de achtergrond van de juridische procedure die nu loopt en de door de ledenraad van de KNB geuite bezwaren, gekeken naar het doel van de SV, de gegroeide praktijk en het rendement daarvan, alsmede naar de vraag of er alternatieven zijn voor de huidige systematiek. Daarnaast zijn de ervaringen van de laatste twee kwartalen – zonder SV – in de beschouwing betrokken.

Voorop staat het doel van deze SV: integere cijfers t.b.v. goed financieel toezicht. Dat doel, met of zonder SV, verandert natuurlijk niet. Wel blijkt dat niet kan worden gesteld dat de regelgeving effectief en efficiënt genoeg is.

Naar aanleiding van de gedane evaluatie heeft het bestuur van het BFT aan het ministerie van J&V voorgesteld, los van de uitkomsten van de thans lopende juridische procedure, de algemene verplichting (met ontheffingsmogelijkheid) tot het inleveren van een SV te laten vervallen. De werkgroep zal zich buigen over alternatieven die bijdragen aan het doel van integere cijfers t.b.v. goed financieel toezicht, waaronder de vraag of een SV voor alleen de probleemgevallen afdoende is en kan worden verwezenlijkt. Hiertoe zal uiteraard ook met het ministerie van J&V worden overlegd.

  • Beperking van de administratieve lasten: opstellen van een principle based financiële verordening.

De werkgroep zal zich tevens buigen over de mogelijkheid van een principle based financiële verordening, met dien verstande dat de uitgangspunten rond financiën zoveel mogelijk eenduidig zijn en voldoende ankerpunten worden geboden voor goed toezicht, en wel zodanig dat deze van tijd tot tijd in een dynamisch proces tussen het BFT en de KNB bijgesteld kunnen worden. Hierbij speelt de handhaafbaarheid van de bepalingen een belangrijke rol.

  • Kantoren met een beperkt ondernemingsperspectief.

De werkgroep zal eveneens adviseren op welke wijze de verantwoordelijkheid ten aanzien van kantoren waar het ondernemingsperspectief in het geding is wordt gedragen en de mogelijke financiële gevolgen daarvan.
Hierbij kan tevens worden meegenomen de verschillende publieke belangen, zoals vertrouwen in het notariaat en de marktwerking.

  • Het niet-financiële toezicht.

De werkgroep adviseert ook hoe kan worden gekomen tot versterking van het niet-financiële toezicht, zoals het detecteren van risicovolle kantoren, toename/ verbetering externe signalen, etc.

Procedure:

De werkgroep adviseert het hierboven genoemde overleg van beide besturen rond de zomer van 2018.

De werkgroep bestaat uit:

* Dhr. Hans Gortemaker, oud bestuurslid BFT
* Dhr. Franc Wilmink, oud-voorzitter KNB.
* Mw. Marijke Kaptein, directeur BFT
* Dhr. Hans Kuijpers, directeur KNB

Gezien het belang van het onderwerp en om de werkgroep de vereiste slagvaardigheid te verschaffen, zullen het BFT en de KNB afdoende middelen vrij maken voor de werkgroep om tot het advies te komen.