Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) heeft op donderdag 15 maart 2018 het jaarverslag gepubliceerd op de website Bureauft.nl. Bij het notariaat is het aantal ontzettingen en schorsingen in 2017 toegenomen t.o.v. 2016. Dat gold ook voor de gerechtsdeurwaarders, met 4 ontzettingen in 2017.

Het BFT is de toezichthouder voor het notariaat en de gerechtsdeurwaarders. Daarnaast houdt het BFT toezicht in het kader van de Wwft op alle notarissen, belastingadviseurs, accountants en administratiekantoren.

De belangrijkste punten uit het jaarverslag zijn:

Het notariaat
Het BFT deed in 2017 meer complexe toezichtsonderzoeken bij het notariaat. In de zaken die voor de tuchtrechter werden gebracht werd 10 keer een schorsing en 3 keer een ontzetting uitgesproken. De toegenomen ernst van de normschendingen die leidde tot de door het BFT ingediende klachten viel op. Het totaal aantal onderzoeken is licht gedaald.

Belangrijkste bevindingen:

  • In 2017 zijn meerdere negatieve bewaringsposities geconstateerd.
  • Eind 2017 bleek een notaris een complete derdengeldenrekening te heb\ben vervalst en reeds ontzette notarissen aan het werk te hebben.
  • Een andere zeer ernstige zaak betrof een notaris die onder andere vanuit boedeldossiers privébetalingen verrichtte en een bewaringstekort had.

In 2017 zijn er ook meerdere onderzoeken verricht en klachten ingediend aangaande bijvoorbeeld:

  • het passeren van aktes zonder comparanten en waarop handtekeningen ontbreken;
  • samenwerken met ontzette notarissen;
  • onbevoegd het notarisambt uitoefenen, nietige akten, geen tolk, een bijkantoor houden etcetera ;
  • het in strijd met wet- en regelgeving af te dragen overdrachtsbelasting overboeken naar de exploitatierekening van het kantoor;
  • het aangaan alsook laten voortduren van een samenwerking, terwijl deze samenwerking volgens de tuchtrechters in strijd is met notariële regelgeving;
  • het niet dan wel onjuist inschrijven van akten in het Centraal Testamentenregister/Centraal Levenstestamentenregister.

De gerechtsdeurwaarders
Het BFT deed in 2017 ook bij de gerechtsdeurwaarders meer complexe toezichtsonderzoeken. Het BFT heeft naast de reguliere financiële onderwerpen in 2017 met name aandacht besteed aan onterecht in rekening gebrachte kosten en de onafhankelijkheid. In de zaken die voor de tuchtrechter kwamen werd 4 keer een ontzetting uitgesproken.

Daarnaast valt op dat het aantal hoog risicokantoren bij gerechtsdeurwaarders is gestegen van 22 in 2016 tot 31 in 2017.

De Wwft
Vanuit de Wwft heeft 2017 in het teken gestaan van intensivering van de samenwerking(sverbanden) met partners in de handhavingsketen, waardoor de informatie-uitwisseling is verbeterd. Daarnaast is vergaarde kennis en inzicht beschikbaar gesteld aan ondertoezichtstaanden, hetgeen bijdraagt aan compliant gedrag van ondertoezichtstaanden.

Voor vragen kun u contact opnemen met het BFT:
Telefoon: 030 – 251 69 84 of E mail: bft.post@bureauft.nl