Naar het oordeel van het hof hangt het naleven van de verplichtingen uit de Wwft in het kader van de poortwachtersrol van een notaris zo nauw samen met het handelen dan wel nalaten dat een behoorlijk notaris betaamt, dat een notaris door het BFT niet uitsluitend via bestuursrechtelijke handhaving, maar ook via het notariële tuchtrecht kan worden aangesproken voor niet-naleving van Wwft verplichtingen.

ECLI:NL:GHAMS:2020:1550

Het BFT handhaaft geconstateerde normschendingen volgens handhavingsbeleid, onder meer door het indienen van tuchtklachten. Voor notarissen en gerechtsdeurwaarders is kennisname van de tuchtuitspraak nuttig voor hun praktijkvoering. Ook kan zo beter inzicht worden verkregen in de handhaving door het BFT.