Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) is samen met de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een onderzoek gestart naar de systematische integriteitsrisicoanalyse (SIRA) bij accountantsorganisaties. In het onderzoek wordt gekeken naar de opzet van de SIRA én de naleving ervan in de praktijk. Op grond van de Wwft moeten accountantsorganisaties beschikken over een passend risicobeleid en -management. Het BFT onderzoekt hoe accountantsorganisaties hier invulling aan hebben gegeven, mede in relatie tot de risico’s geïdentificeerd in de SIRA. Voor het onderzoek is inmiddels een selectie van accountantsorganisaties aangeschreven.

De AFM en het BFT hebben in 2020 een ► samenwerkingsconvenant gesloten over de uitwisseling van toezichtvertrouwelijke gegevens of inlichtingen. Een van de uitgangspunten van het samenwerkingsconvenant is dat de AFM en het BFT zich inspannen om elkaar zoveel mogelijk te ondersteunen en te versterken door samen op te treden en zo de effectiviteit van het toezicht van de organisaties te versterken. Om nader invulling te geven aan deze samenwerking, voeren de AFM en het BFT dit onderzoek gezamenlijk uit.

Het onderzoek naar de SIRA is mede een vervolg op eerder ► verkennend onderzoek, waarover de AFM in 2019 al publiceerde. Daarin bieden zij accountantsorganisaties praktische handvatten om de SIRA toe te passen. Het BFT heeft in 2019 ook onderzoek gedaan naar de opzet van het risicobeleid en -management van (middelgrote) accountantsorganisaties. Dit onderzoek wordt inmiddels jaarlijks uitgevoerd door het BFT, steeds gericht op een wisselende doelgroep. Het BFT heeft op basis van dit onderzoek geconstateerd dat het actueel houden van het risicobeleid een blijvend aandachtspunt is voor accountantsorganisaties.