In het bestuurlijk overleg van 4 september 2017 tussen KNB en BFT is gesproken over de brief van de Ledenraad van de KNB van 18 juli 2017 en naar aanleiding daarvan over de samenwerkingsrelatie.

Het bestuur van het BFT is van oordeel dat de brief ongepast is in de verhouding tussen een toezichthouder en een publiekrechtelijke beroepsorganisatie en bovendien op vele onderdelen onjuistheden bevat. Het bestuur van de KNB heeft de brief niet in de volle breedte ondersteund en vond de toonzetting eveneens niet passend.

Het BFT is zich ervan bewust dat binnen het notariaat vrij breed kritiek bestaat op het BFT als toezichthouder en onderkent de zorg die uit de brief spreekt, ook al is die zorg voor een groot deel gebaseerd op onvoldoende begrip van het publieke toezichtskader en de positie van het BFT daarbinnen. Het BFT erkent dat er ook kritiek is die hout snijdt en dat er ruimte bestaat voor verbetering.

Met inachtneming van die publieke kaders wordt bij het BFT serieus werk gemaakt van het verbeteren van de kwaliteit van het integrale toezicht. Voor het BFT en de KNB staat vast dat daarvoor ook samenwerking en afstemming nodig is. Dat gaat niet vanzelf en het gaat ook niet zo goed als gehoopt, maar bij de besturen van het BFT en de KNB is de intentie om stappen te zetten zonder meer aanwezig.

Het accentueren van het perspectief daarbij is gewenst. De besturen zijn het erover eens dat beroepsgroep en toezichthouder moeten streven naar verbetering van de kwaliteit en professionaliteit van de beroepsgroep.

De besturen hebben afgesproken dat nog dit najaar, in een volgend overleg de belangrijkste zorgpunten inhoudelijk aan de orde komen en dat gezamenlijk gestreefd wordt naar een mogelijke beperking van de administratieve lasten voor het notariaat en verbetering van de communicatie tussen de verschillende bestuursorganen van BFT en KNB en haar leden. Hiertoe wordt een werkgroep samengesteld met vertegenwoordigers van BFT en KNB.

 

A. Hammerstein                                                                                                                                        J.H. Oomen
BFT                                                                                                                                                           KNB