Op 16 november jongstleden hebben het Bureau Financieel Toezicht (BFT) en de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG) een samenwerkingsconvenant ondertekend. Beide organisaties onderhouden al jaren contact met elkaar. De rol van BFT is vanaf 1 juli 2016 uitgebreid tot het integrale toezicht op de gerechtsdeurwaarders, waarbij de samenwerking tussen beide organisaties is geïntensiveerd.

De KBvG en het BFT erkennen de noodzaak om de taakuitoefening van beide organisaties zo goed mogelijk op elkaar te laten aansluiten. Hierdoor kunnen beide organisaties hun taakuitoefening zo efficiënt en effectief mogelijk benutten en inzetten. Ook het uitwisselen van gegevens valt hieronder. Dit alles vereist een samenwerkingsconvenant.

In de praktijk is het noodzakelijk gebleken dat er een gegevensuitwisseling plaatsvindt tussen de KBvG en het BFT en visa versa om uitvoering te kunnen geven aan het gezamenlijk belang. Dit gezamenlijk belang is het streven naar een kwalitatief en financieel goede en integere beroepsgroep van gerechtsdeurwaarders. Om tijdig, efficiënt en effectief op te treden, is dit convenant opgesteld, dat hiervoor de basis geeft.

Om de werkzaamheden van het BFT en de KBvG nog efficiënter en effectiever op elkaar te laten aansluiten is behoefte aan een nog betere taakverdeling en aan het maken van verdere werkafspraken. Dit zijn complexe vraagstukken. De KBvG en het BFT zijn hier samen mee bezig en hebben afgesproken dat als de resultaten hiervan duidelijk zijn, dit samenwerkingsconvenant begin 2018 verder wordt uitgewerkt en geconcretiseerd. Dit is als toelichting op het convenant meegenomen.

> Samenwerkingsconvenant BFT – KBVG 2017