De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (‘Wwft’) en het Uitvoeringsbesluit Wwft 2018 zijn op 25 juli 2018 ingrijpend gewijzigd als gevolg van de implementatie van de 4e anti witwasrichtlijn. Enkele wijzigingen van de verplichtingen van de instellingen zien op een uitgebreider cliëntenonderzoek, wijziging van de UBO definitie, uitbreiding van de PEP verplichtingen. Tevens ontstaat voor sommige instellingen een verplichting tot de invoering van een compliance functie en audit functie.

De twee belangrijkste kernverplichtingen uit de Wwft, het verrichten van cliëntenonderzoek en het melden van ongebruikelijke transacties, blijven gehandhaafd.

De Wwft toezichthouders Bureau Financieel Toezicht, Belastingdienst Bureau Toezicht Wwft en  de dekens van de orde van advocaten in de 11 arrondissementen zijn op de hoogte van de mogelijke problemen die de instellingen, voor zover deze bepalingen voor hen van toepassing zijn, kunnen ondervinden bij de tijdige implementatie van deze nieuwe bepalingen in hun bedrijfsvoering.

Deze toezichthouders kondigen daarom aan dat zij, bij wijze van uitzondering, tot 1 januari 2019 een soepel handhavingsbeleid zullen betrachten aangaande  de uit de Wwft voortvloeiende regels inzake de volgende nieuwe bepalingen uit de Wwft:

  • uitbreiding van de PEP definitie naar binnenlandse PEP’s (artikel 1 lid 1 Wwft);
  • uitbreiding van de UBO definitie (artikel 1 lid 1 Wwft);
  • aanscherping Wwft risicobeleid (artikel 2b Wwft);
  • risicomanagement (artikel 2c Wwft), bestaande uit gedragslijnen, procedures en maatregelen om de geïdentificeerde risico’s beheersbaar te maken; en
  • voor zover van toepassing de compliance functie en audit functie (artikel 2d Wwft).

Het hierboven beschreven soepele handhavingsbeleid geeft instellingen de ruimte om hun bedrijfsprocessen aan te passen aan de nieuwe regelgeving. Voorwaarde  is dan ook dat instellingen alles in het werk stellen om aan de nieuwe regels te voldoen.

Voor de volledigheid wordt opgemerkt dat het bovenstaande  niet geldt voor de UBO en PEP verplichtingen (en ook de overige Wwft verplichtingen) zoals die al bestonden voorafgaande aan de wijziging van de Wwft als gevolg van de 4e witwasrichtlijn.

BFT, Belastingdienst BTW, de dekens van de orde van advocaten in de 11 arrondissementen

september 2018