Op dinsdag 20 december 2022 zijn door minister van Financiën, mevrouw S. A.M. Kaag, Kamervragen ► beantwoord over de toegang tot het UBO-register.

Op dit moment vindt een gezamenlijke juridische analyse plaats door de ministeries van Financiën, Justitie en Veiligheid en Economische Zaken en Klimaat. Onderzocht wordt hoe de uitspraak van het Hof nationale wetgeving raakt. Over deze analyse zal in januari 2023 een brief aan de Tweede Kamer worden gestuurd. Vooruitlopend op de analyse heeft de minister het volgende toegelicht. In eerste instantie zal de toegang tot het UBO-register voor bevoegde autoriteiten worden hersteld. Daarna volgen de meldingsplichtige instellingen en als laatste de overige categorie: personen en organisaties die een legitiem belang kunnen aantonen.

Het ministerie van Financiën heeft verder in een bericht laten weten dat in de periode dat het UBO-register niet toegankelijk is, een beroep kan worden gedaan op de ► tijdelijke regeling die op 14 april 2022 was ingevoerd. Deze regeling gold in eerste instantie tot 1 januari 2023, maar wordt nu verlengd tot het moment dat meldingsplichtige instellingen weer toegang hebben tot het register.

Ook de zogenaamde terugmeldplicht (artikel 10c Wwft) kan nog steeds niet worden nageleefd als gevolg van het niet kunnen raadplegen van het UBO-register. Dit blijft onveranderd.

Het BFT staat in nauw contact met het ministerie van Financiën en de andere Wwft-toezichthouders. Zodra meer duidelijk wordt wat de gevolgen zijn voor Wwft-instellingen, zal het BFT een nieuw bericht plaatsen.