Welke regelgeving is van toepassing op de (jaarlijkse) privé-staten en waarvoor gebruikt het BFT de informatie over mijn privé bezittingen?

Voor nadere informatie over regelgeving met betrekking tot de privé-staten wordt verwezen naar het Reglement verslagstaten 2010. Het reglement kan worden gevonden via de volgende ► link De 'privé-vermogensopstelling' wordt gebruikt voor de beoordeling van (de samenstelling van) het zogenaamde notarieel aansprakelijk vermogen. In geval van een huwelijk in algehele gemeenschap van goederen betreft het notarieel aansprakelijk vermogen het totale privé vermogen van de notaris en zijn/haar partner. In geval van huwelijkse voorwaarden /geregistreerd partnerschap [...]

2023-01-16T11:24:54+01:00januari 16th, 2023||

Behalve (mijn aandeel in) de notarispraktijk is sprake van een persoonlijke holding en/of een praktijk-BV en/of een separate vennootschap voor het kantoorpand. Hoe daarmee om te gaan in de staten?

Voor zover van toepassing dienen op de verslagstaten 'Balans: activa' en 'Balans: passiva' de financiële feiten te worden vermeld van de rechtspersoon waarmee de notaris deelneemt in het notariskantoor, dan wel van de buitenmaatschappelijke vermogensopstelling. Indien sprake is van een rechtspersoon met daarboven een holding, worden de geconsolideerde cijfers vermeld. De financiële gegevens van het notariskantoor worden afzonderlijk ingediend en dienen niet geconsolideerd te worden in de verslagstaten 'Balans: activa' en 'Balans: passiva'.

2023-01-16T11:23:05+01:00januari 16th, 2023||

De notarispraktijk is ondergebracht in een BV waarvan de aandelen door een (of meer) persoonlijke holding(s) van de notaris(-sen) worden gehouden. Hoe moet het “aandeel in het kantoorvermogen” worden vastgesteld en verwerkt in de verslagstaten?

Het aandeel van het kantoorvermogen wordt bepaald aan de hand van het in de verslagstaten van de notarispraktijk vermelde totale eigen vermogen van de notarispraktijk en het percentage waartoe de notaris direct en/of indirect gerechtigd is tot de resultaten van de notarispraktijk, of – als bijvoorbeeld sprake is van een maatschap – het relatieve aandeel van de notaris in het totale maatschapsvermogen. Het aandeel in het kantoorvermogen wordt in de privé vermogensopstelling verantwoord in de [...]

2023-01-16T11:22:14+01:00januari 16th, 2023||

Wat valt onder de “buitenmaatschappelijke balans” en wat onder de “privé vermogensopstelling”?

Voor zover van toepassing dienen op de verslagstaten 'Balans: activa' en 'Balans: passiva' de financiële feiten te worden vermeld van de rechtspersoon waarmee de notaris deelneemt in het notariskantoor, dan wel van de buitenmaatschappelijke vermogensopstelling. Indien sprake is van een rechtspersoon met daarboven een holding, worden de geconsolideerde cijfers vermeld. De 'privé-vermogensopstelling' is een weergave van (de samenstelling van) het zogenaamde notarieel aansprakelijk vermogen. In geval van een huwelijk in algehele gemeenschap van goederen betreft [...]

2023-01-16T11:20:56+01:00januari 16th, 2023||

Hoe moet een latente belastingschuld in de privé vermogensopstelling worden bepaald?

De latente belastingschuld in de opstelling van het privévermogen zal veelal betrekking hebben op het aanmerkelijk belang in de personal holding van de notaris. Deze dient berekend te worden tegen het actuele tarief van BOX 2 van de inkomstenbelasting en wordt berekend over het verschil tussen de intrinsieke waarde en de fiscale kostprijs van het aanmerkelijk belang.

2023-01-16T11:19:46+01:00januari 16th, 2023||

Bij het indienen van de privé-staten bij het BFT eind april is mijn privé belastingaangifte nog niet gereed. Wat betekent dit voor de berekening en rapportage van mijn inkomen en mijn privé belastingschulden?

Indien de belastingaangifte nog niet gereed is dient uitgegaan te worden van een best mogelijke schatting. Indien later blijkt dat de belastingaangifte in belangrijke mate afwijkt dient u het BFT hiervan te informeren voor zover dat een significante invloed heeft op uw privévermogen en privéliquiditeit.

2023-01-16T11:18:48+01:00januari 16th, 2023||

Er is in privé sprake van een gemeenschap van goederen met mijn partner. Hoe moet dat worden verwerkt in de privé-staten?

Uitgangspunt voor de privé-vermogensopstelling is het notarieel aansprakelijk vermogen. In geval van een huwelijk in algehele gemeenschap van goederen betreft dit het totale privévermogen van de notaris en zijn/haar partner. In geval van huwelijkse voorwaarden/geregistreerd partnerschap is het notarieel aansprakelijk vermogen het privévermogen van de notaris tezamen met zijn/haar aandeel in het gemeenschappelijk vermogen met de partner.

2023-01-16T11:18:07+01:00januari 16th, 2023||

Privé is sprake van een eigen woning (fiscaal in “box 1”), een gerelateerde hypotheekschuld en/of een aan de hypotheek verbonden spaarrekening, aflossingspolis of beleggingsrekening. Hoe moet dat worden gerapporteerd?

Op de website van het BFT is een nadere toelichting opgenomen op de vraag hoe om te gaan met de verantwoording van gezamenlijke bezittingen en schulden in de V-staat. Deze toelichting kan worden gevonden via de volgende ► link

2023-01-16T12:14:37+01:00januari 16th, 2023||
Ga naar de bovenkant