Wat zijn PEP’s ?

Onder PEP’s (politically-exposed person) worden personen verstaan, die een prominente politieke functie bekleden of hebben bekleed en de directe familieleden of naaste geassocieerden van deze personen. Het begrip PEP beperkt zich niet langer tot buitenlandse politiek prominente personen: ook binnenlandse politiek prominente personen vallen nu onder dit begrip. Een PEP is in elk geval (zie ook artikel 2 Uitvoeringsbesluit Wwft 2018): staatshoofd, regeringsleider, minister, onderminister of staatssecretaris parlementslid of lid van een soortgelijk wetgevend [...]

2018-08-24T11:07:54+02:00augustus 24th, 2018||

Wat of wie is een UBO?

Onder uiteindelijk belanghebbende (UBO) wordt verstaan elke natuurlijke persoon die de uiteindelijke eigenaar is van of uiteindelijke zeggenschap heeft over een cliënt, dan wel de natuurlijke persoon voor wiens rekening een transactie of activiteit wordt verricht. In artikel 3 van het Uitvoeringsbesluit Wwft 2018 wordt voor de diverse rechtsvormen een nadere uitwerking gegeven van de definitie van UBO. Een natuurlijk persoon kan UBO zijn door middel van het direct of indirect houden van meer [...]

2018-08-24T11:01:38+02:00augustus 24th, 2018||

Wat zijn de belangrijkste wijzigingen van de Wwft sinds 25 juli 2018?

De aanscherpingen in de Wwft hebben gevolgen voor alle instellingen die onder deze wet vallen. Zo is het verplicht om een beoordeling van risico’s op witwassen en financieren van terrorisme op te stellen (artikel 2b Wwft). Ook op het gebied van cliëntenonderzoek zijn er veranderingen. Een vereenvoudigd cliëntenonderzoek volstaat alleen nadat een laag risico is vastgesteld (artikel 6, eerste lid Wwft). Bij een verscherpt cliëntenonderzoek neemt een instelling redelijke maatregelen om alle complexe en [...]

2018-08-24T10:35:08+02:00augustus 24th, 2018||

Op welk moment moet een instelling een cliëntenonderzoek uitvoeren?

De identificatie, verificatie en vaststelling van de uiteindelijk belanghebbende moet plaatsvinden voordat de zakelijke relatie wordt aangegaan of een transactie wordt uitgevoerd (artikel 4, eerste lid Wwft). Een instelling kan ervoor kan kiezen om de identificatie van de cliënt of UBO tijdens het aangaan van de zakelijke relatie te voltooien om de normale zakelijke dienstverlening niet onnodig te verstoren. Voorwaarden hiervan zijn dat dit alleen mag in situaties met een laag risico en dat [...]

2018-08-24T10:57:30+02:00augustus 24th, 2018||

Wat houdt de compliance- en auditfunctie in?

Artikel 2d Wwft verplicht instellingen om te voorzien in de invulling van een onafhankelijke en effectieve compliancefunctie en onafhankelijke auditfunctie, voor zover dit evenredig is aan de aard en de omvang van de instelling. Bij ‘aard en omvang’ gaat het om een combinatie van factoren, dus niet alleen de grootte van de instelling naar aantal medewerkers, maar ook bijvoorbeeld naar de aard van de werkzaamheden. De criteria hiervoor zal het BFT bekend maken bij [...]

2018-08-24T11:15:38+02:00augustus 24th, 2018||

Wanneer is een transactie ongebruikelijk?

Een ongebruikelijke transactie dient aan de FIU-Nederland gemeld te worden als deze voldoet aan één van de indicatoren zoals vermeld in de Bijlage Indicatorenlijst van het Uitvoeringsbesluit Wwft 2018. Voor belastingadviseurs, accountants, notarissen en administratiekantoren gelden kort gezegd een drietal indicatoren: De beroepsbeoefenaar ontvangt voor zijn dienstverlening aan zijn cliënt €10.000 of meer in contanten of soortgelijke betaling (verplichte melding) De beroepsbeoefenaar neemt in het kader van zijn beroepsactiviteiten kennis van een transactie die [...]

2020-06-03T10:17:41+02:00augustus 24th, 2018||

Welke documenten en gegevens moeten worden vastgelegd bij het cliëntenonderzoek?

Per categorie moeten de ondergenoemde documenten en gegevens op opvraagbare wijze worden vastgelegd, zoals bedoeld in artikel 33 eerste lid, Wwft. Natuurlijke personen, niet zijnde uiteindelijk belanghebbenden de geslachtsnaam, de voornamen, de geboortedatum, het adres en de woonplaats, dan wel de plaats van vestiging van de cliënt alsmede van degene die namens die natuurlijke persoon optreedt, of een afschrift van het document dat een persoons identificerend nummer bevat en aan de hand waarvan de [...]

2018-08-24T11:12:59+02:00augustus 24th, 2018||

Moet ik rekening houden met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) bij het vastleggen en bewaren van cliëntgegevens volgens de Wwft?

De in de Wwft genoemde instellingen zijn (en blijven) verplicht om cliëntenonderzoek te doen en gehouden cliëntgegevens vast te leggen. Dit kan bijvoorbeeld middels het maken van een kopie van een identiteitsbewijs maar kan ook op andere wijze . Omdat sprake is van een wettelijke verplichting voor de instelling is geen sprake van strijd met de AVG. Op grond van de Wwft dienen deze gegevens 5 jaar te worden bewaard. Hetzelfde geldt voor gegevens [...]

2018-08-24T10:32:56+02:00augustus 24th, 2018||

Welke vormen van het cliëntenonderzoek kent de Wwft?

Het vereenvoudigd cliëntenonderzoek. Bij het vereenvoudigd cliëntenonderzoek is er sprake van cliënten bij wie een laag risico bestaat op witwassen en financieren van terrorisme. Hierbij dient een instelling in ieder geval rekening te houden met de niet-limitatieve lijst van risicofactoren in ► bijlage II van de vierde anti-witwasrichtlijn . In deze bijlage wordt bijvoorbeeld verwezen naar overheden of overheidsbedrijven, beursgenoteerde bedrijven of landen met een lager risico (EU lidstaten). Het ‘standaard’ cliëntenonderzoek Het cliëntenonderzoek stelt [...]

2018-08-24T10:53:07+02:00augustus 24th, 2018||

Wat houdt de opleidingsverplichting in?

Een onderneming moet op grond van artikel 35 Wwft ervoor zorgen dat haar medewerkers en dagelijks beleidsbepalers, voor zover relevant voor de uitoefening van hun taken, bekend zijn met de bepalingen van de Wwft en in staat zijn een ongebruikelijke transactie te herkennen. Opleidingen dienen op periodieke basis te worden gevolgd. Bij de opleidingen kan de instelling rekening houden met de risico’s, aard en omvang van de instelling.

2018-08-24T11:18:09+02:00augustus 24th, 2018||