Kan het omzeilen van sancties een ‘ongebruikelijke transactie’ volgens de Wwft zijn?

Het opzettelijk omzeilen van sancties is een misdrijf volgens de Wet op de economisch delicten (WED) en daarmee een gronddelict voor witwassen. Met andere woorden, bij transacties met betrekking tot sancties kan er mogelijk ook sprake zijn van een ongebruikelijke transactie in de zin van de Wwft (bron: FIU-Nederland jaaroverzicht 2022 paragraaf 3.1.).

2023-07-25T11:07:37+02:00juli 25th, 2023||

Is de schending van de sanctiewet een EU-misdrijf?

De Raad van de Europese Unie heeft op 28 november 2022 bij besluit (EU) 2022/2332 aangenomen dat het schenden van een EU-sanctie voortaan wordt gekwalificeerd als een EU-misdrijf. Dit om de doeltreffende uitvoering van het Uniebeleid inzake beperkende maatregelen te waarborgen (bron: Raad van de Europese Unie).

2023-07-25T11:02:54+02:00juli 25th, 2023||

Wat valt onder “de jaarstukken” en wanneer en hoe moeten deze worden ingediend?

Bij het BFT dienen de volgende jaargegevens ingediend te worden: Voor kantoor: Verslagstaten; Controle- of beoordelingsverklaring bij de verslagstaten dan wel de jaarrekening van het kantoor waarin de controle- of beoordelingsverklaring is opgenomen; Rapport van feitelijke bevindingen Voor privé: Verslagstaten; Samenstellingsverklaring bij de verslagstaten van de buitenmaatschappelijke balans of de holdingbalans dan wel de jaarrekening van het buitenmaatschappelijk deel of de holding waarin de samenstellingsverklaring is opgenomen; Samenstellingsverklaring bij de privévermogens- en inkomensopstelling’. Tijdstip en [...]

2023-01-16T11:45:22+01:00januari 16th, 2023||

Wanneer verleent het BFT uitstel voor indiening van kwartaalstaten, jaarstukken of privé-staten en hoe kan ik dat aanvragen?

Het BFT kan uitstel verlenen voor de indiening van de jaarverslagstaten van kantoor en privé. Er dient sprake te zijn van gegronde redenen. U dient dit uitstel tijdig (voor het verstrijken van de indiendatum) bij het BFT aan te vragen. Uw aanvraag dient duidelijk te vermelden: - welke verslagstaten van welke organisatie en/of persoon het betreffen; - de redenen voor het benodigde uitstel; - de naam en de functie van diegene die het uitstel aanvraagt. [...]

2023-01-16T11:41:31+01:00januari 16th, 2023||

Na indiening van de rapportage wordt een fout of een omissie ontdekt. Wat te doen?

Indien u na de indiening een relevante fout of een omissie ontdekt dient u dit melden aan het BFT via diginbft@bureauft.nl. Uw melding dient te bevatten: - de omvang van de fout en de gevolgen hiervan voor de bewarings-, liquiditeits- en vermogenspositie; - de aard en de achtergrond van de fout; - de naam en de functie van de melder. Afhankelijk van de melding zal bekeken worden of volstaan kan worden met de ingediende verslagstaten [...]

2023-01-16T11:40:17+01:00januari 16th, 2023||

Wanneer moet de accountant een controleverklaring verstrekken bij de jaarstukken en wanneer is een beoordelingsverklaring toereikend?

Dit is uitgewerkt in de Regeling op het notarisambt (“Rna.”). De hoofdregel van artikel 2, lid 3 van de Rna. is dat bij de jaarrekening van het kantoor een controleverklaring moet worden verstrekt door een accountant als bedoeld in artikel 393, lid 1, Boek 2 Burgerlijk Wetboek. Indien sprake is van een “klein kantoor” kan worden volstaan met een beoordelingsverklaring. Een “klein kantoor” is volgens de definitie van artikel 1 Rna. een notarisorganisatie waar gedurende [...]

Wat valt onder de privé gegevens en de (verplichte) samenstellingsverklaringen daarbij ?

Dit verplichting tot indiening van privé gegevens volgt uit de Regeling op het notarisambt (“Rna.”), waarbij via het Reglement Verslagstaten 2010 de verplichte formats zijn vastgesteld. Het betreft in beginsel twee of drie cijferopstellingen: - een opstelling van het (belastbaar) inkomen van de notaris. - een opstelling van de privé-vermogenspositie. - waar sprake is van buitenmaatschappelijk vermogen en/of een persoonlijke holding waarmee de notaris zijn aandeel in de notarisorganisatie houdt, dient ook de “buitenmaatschappelijke balans” [...]

Wat is de reikwijdte van het rapport van feitelijke bevindingen van de accountant over de naleving van de Administratieverordening?

De wettelijke basis voor het rapport van feitelijke bevindingen van de accountant is artikel 2, lid 4 van de Regeling op het notarisambt (Rna.). De notaris dient ervoor te zorgdragen dat het jaarverslag vergezeld gaat van dit rapport en aan de accountant de opdracht te verlenen dit rapport uit te brengen. Via artikel 4, letter a van de Rna. is voorgeschreven dat de accountant in het rapport zijn bevindingen in het kader van de Administratieverordening [...]

Wat is de reikwijdte van het rapport van feitelijke bevindingen van de accountant over de naleving van de IDS verordening?

De wettelijke basis voor het rapport van feitelijke bevindingen van de accountant is artikel 2, lid 4 van de Regeling op het notarisambt (Rna.). De notaris dient ervoor te zorgdragen dat het jaarverslag vergezeld gaat van dit rapport en aan de accountant de opdracht te verlenen dit rapport uit te brengen. Via artikel 4, letter b van de Rna. is voorgeschreven dat de accountant in het rapport zijn “bevindingen in het kader van de IDS-verordening” [...]

Bij de jaarlijkse controle en de opstelling van het rapport van feitelijke bevindingen stelt de accountant vast dat sprake is geweest van een gebeurtenis die aan het BFT gemeld had moeten worden: wat betekent dat?

De gebeurtenissen die notarissen aan het BFT moeten melden zijn beschreven in artikel 9 van de Regeling op het notarisambt (“Rna.”). Samengevat betreft dit: wijzigingen in de notarisorganisatie met gevolgen voor de continuïteit (zie lid 1 van artikel 9). langdurige buitengewone omstandigheden die de persoon van de notaris betreffen waardoor continuïteitsrisico’s (kunnen) ontstaan (zie lid 2 van artikel 9). risico’s inzake de bewaringspositie, waaronder in ieder geval de aanwezigheid van een bewaringstekort (zie lid 3 [...]

Ga naar de bovenkant