Kan een instelling het cliëntenonderzoek uitbesteden?

Een instelling kan het cliëntenonderzoek ten dele laten verrichten door een derde (artikel 10, lid 1 Wwft) en/of gebruikmaken van software van een compliance-dienstverlener. Indien deze uitbesteding een structureel karakter heeft, dient de instelling de opdracht daartoe schriftelijk vast te leggen (artikel 10, lid 2 Wwft). De volgende onderdelen van het cliëntenonderzoek kunnen worden uitbesteed: • Identificatie en verificatie van de cliënt en zijn identiteit; • Identificatie van de uiteindelijk belanghebbende van de cliënt [...]

2021-12-13T15:52:15+01:00december 13th, 2021||

Wat wordt verstaan onder ‘doorlichting’ (art. 35 Wwft)?

Als gevolg van de implementatie van de Herstelwet financiële markten 2020 is artikel 35 Wwft met ingang van 15 oktober 2020 uitgebreid met de verplichting dat beleidsbepalers en werknemers voor zover relevant voor de uitoefening van hun taken en rekening houdend met de risico’s, aard en omvang van de instelling, worden doorgelicht. De FATF geeft in haar aanbevelingen aan dat een instelling adequate 'screening procedures' dient te hebben om zich te verzekeren van hoge [...]

2021-07-13T09:30:07+02:00mei 28th, 2021||

Wat zijn de belangrijkste wijzigingen van de Wwft in 2020?

Identificatie en verificatie ‘Pseudo-UBO’ Een instelling dient noodzakelijke redelijke maatregelen te nemen om de identiteit van een UBO te verifiëren. Met ingang van 21 mei 2020 is deze bepaling ook van toepassing indien de UBO in kwestie lid is van het hoger leidinggevend personeel (de ‘Pseudo-UBO’) (artikel 3, lid 2, sub b Wwft). Genomen maatregelen (en de eventueel ondervonden moeilijkheden) tijdens het verificatieproces dienen te worden vastgelegd door de instelling. Complexe en ongebruikelijke transacties [...]

2020-10-01T12:08:57+02:00september 28th, 2020||

Wanneer mag ik volstaan met een vereenvoudigd cliëntenonderzoek en waar bestaat dat uit?

Tot 25 juli 2018 gold er een vrijstelling voor het cliëntenonderzoek bij specifieke cliënten zoals particulieren met een eenvoudige IB-aangifte. Deze vrijstelling is vervallen. Daarvoor in de plaats is in de wet opgenomen dat een vereenvoudigd cliëntenonderzoek mogelijk is bij cliënten (of transacties) met (naar hun aard) een laag risico op witwassen (of financieren van terrorisme) (artikel 6, lid 1 Wwft). U zult per cliënt een inschatting moeten maken van het risico, daarbij ten [...]

2021-05-28T14:01:06+02:00september 28th, 2020||

Wat zijn PEP’s ?

Onder PEP’s ('politically exposed person') worden personen verstaan, die een prominente publieke functie bekleden of hebben bekleed en de directe familieleden of naaste geassocieerden van deze personen. Het begrip PEP beperkt zich niet langer tot buitenlandse politiek prominente personen: ook binnenlandse politiek prominente personen vallen nu onder dit begrip. Een PEP is in elk geval (zie ook artikel 2 lid 1 Uitvoeringsbesluit Wwft 2018): 1. staatshoofd, regeringsleider, minister, onderminister of staatssecretaris 2. parlementslid of [...]

2021-05-28T13:58:36+02:00augustus 24th, 2018||

Wat of wie is een UBO?

Onder uiteindelijk belanghebbende (UBO) wordt verstaan elke natuurlijke persoon die de uiteindelijke eigenaar is van of zeggenschap heeft over een cliënt, dan wel de natuurlijke persoon voor wiens rekening een transactie of activiteit wordt verricht. In artikel 3 van het Uitvoeringsbesluit Wwft 2018 wordt voor de diverse rechtsvormen een nadere uitwerking gegeven van de definitie van UBO. Een natuurlijk persoon kan UBO zijn door middel van het direct of indirect houden van meer dan [...]

2021-05-28T13:55:37+02:00augustus 24th, 2018||

Op welk moment moet een instelling een cliëntenonderzoek uitvoeren?

De identificatie en verificatie van de cliënt en diens uiteindelijk belanghebbende moet in beginsel plaatsvinden voordat de zakelijke relatie wordt aangegaan of een incidentele transactie wordt uitgevoerd (artikel 4, eerste lid Wwft). Het is een instelling toegestaan om de identiteit van de cliënt en de uiteindelijk belanghebbende tijdens het aangaan van de zakelijke relatie te verifiëren, indien dit noodzakelijk is om de dienstverlening niet te verstoren. Voorwaarden hiervan zijn dat dit alleen mag indien [...]

2021-05-28T13:54:36+02:00augustus 24th, 2018||

Wat houdt de compliance- en auditfunctie in?

"Artikel 2d Wwft verplicht instellingen om te voorzien in de invulling van een onafhankelijke en effectieve compliancefunctie en onafhankelijke auditfunctie, voor zover dit evenredig is aan de aard en de omvang van de instelling. Bij ‘aard en omvang’ gaat het om een combinatie van factoren, dus niet alleen de grootte van de instelling naar aantal medewerkers, maar ook bijvoorbeeld naar de aard van de werkzaamheden. Blijkens de wetsgeschiedenis kunnen de toezichthouders een handreiking geven [...]

2021-05-31T10:08:31+02:00augustus 24th, 2018||

Wanneer is een transactie ongebruikelijk?

"Een ongebruikelijke transactie dient aan de FIU-Nederland gemeld te worden als deze voldoet aan één van de indicatoren zoals vermeld in Bijlage 1. Indicatorenlijst van het Uitvoeringsbesluit Wwft 2018. Voor belastingadviseurs, accountants, notarissen en administratiekantoren gelden kort gezegd een tweetal indicatoren: 1. De beroepsbeoefenaar ontvangt een bedrag van € 10.000,– of meer in contanten (of soortgelijke betaalmiddelen) van zijn cliënt (deze transactie bent u verplicht te melden); 2. De beroepsbeoefenaar neemt in het kader [...]

2021-05-28T13:15:48+02:00augustus 24th, 2018||

Welke documenten en gegevens moeten worden vastgelegd bij het verrichten van cliëntenonderzoek?

Per categorie moeten de ondergenoemde documenten en gegevens op opvraagbare wijze worden vastgelegd, zoals bedoeld in artikel 33 eerste lid, Wwft: a. Natuurlijke personen, niet zijnde uiteindelijk belanghebbenden 1°. de geslachtsnaam, de voornamen, de geboortedatum, het adres en de woonplaats, dan wel de plaats van vestiging van de cliënt alsmede van degene die namens die natuurlijke persoon optreedt, of een afschrift van het document dat een persoonidentificerend nummer bevat en aan de hand waarvan [...]

2021-05-28T13:12:46+02:00augustus 24th, 2018||
Ga naar de bovenkant